غياثي: چرا اهالي فوتسال در مراسم برترينها نبودند؟

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ســيد وحيد غياثي سرمربي تيم فوتسال آتليه قم است. چهرهاي ناآشنا براي فوتســال ايران كه ميخواهد در فصل جديد نامي براي خود دســت و پا كند. اين مربي تازه كار درآســتانه بازي با تيــم حفاري اهواز حرفهايي زده اســت. غياثي ميگويد: «حفاري يكي از تيمهاي خوب و با سابقه ايران است و همانطور كه اطالع داريد تمام بازيكنان اين تيم همه بومي هستند، ما ميدانيم كه بازي سختي در مقابل اين تيم داريم.»

غياثــي در ادامــه حرفهايش ميگويــد: «با توجه بــه باخت هفته قبل ما روبهروي مس ســونگون تيم ما از نظر شــرايط روحي مساعد نبود اما ما در ايــن هفته فقط به ريكاوري پرداختيم و بچهها را از نظر شــرايط روحي آماده اين بازي كرديم.»

ســرمربي آتليه قم ادامــه داد: «آخريــن تمرين خــود را ميكنيم و با تمام قدرت بــراي بازي روز جمعه آماده ميشــويم و در اين بازي فقط به 3 امتياز فكر ميكنيم كه اميدوارم بتوانيم با يك بازي خوب نتيجه الزم را هم كسب كنيم.»

غياثي اما از بي توجهي ســازمان ليــگ برتر فوتبــال ايران بــه اهالي فوتسال به شــدت گله دارد. او دراين بــاره حرفهايــي ميزند كه بســيار تامــل برانگيــز اســت: «واقعــا آدم متأســف ميشــود كه چرا اينگونه با فوتساليســتها برخــورد ميكنند. ناسالمتي اســم فوتسال هم ورزش و برادر كوچكتر فوتبال است ، فوتسال همچنين مقام ســوم تيمــي دنيا را يدك ميكشــد. واقعــا نميدانم چرا فوتســال فراموش شــده. به نظر من اگر تيم ملي به مســابقهاي ميرفت و نتيجه الزم را كســب نميكرد بهتر از اين تيم صحبت ميشــد و جنجال و هياهوي زيــادي در رابطه با اين تيم در جامعه به وجود ميآمد اما حاال كه سوم دنيا شده حتي اسم كوچكي هم از فوتسال نيست.»

غياثي در پايــان حرفهايش به شدت از نگاه نامناسبي كه به فوتسال وجــود دارد گلــه ميكنــد: «واقعاً فوتســال در ايــران همانند يك بچه يتيم است كه اين بچه كسي را ندارد كه از آن حمايت كند. در حال حاضر دقيقا فوتســال ما در ايــران همانند اين بچه اســت. اميدوارم مســووالن فدراســيون فوتبال چارهاي كنند و از برادر كوچك خود (فوتسال) حمايت كنند. ناســالمتي همين فوتســال پر افتخارتريــن ورزش توپي تاريخ ايران است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.