خريدهاي بوناچيچ تغيير كرد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيم گسترش فوالد در هفته نخســت رقابتهاي ليــگ برتــر با چهــار گل مغلوب پــارس جنوبي جم شــد و پس از آن شكست، حاال احتمال چند تغيير در تيم آبيپوش تبريزي وجود دارد. ســرمربي گســترش فــوالد يك مدافــع ازبك را در نظــر داشــت اما از جذب او منصرف شده و به مسووالن باشگاه گسترش فوالد اعالم كرده است كه يك مدافع ايراني ميخواهد.

در اين راســتا، ســرمربي كروات آبيپوشان تبريز فهرســت چند مدافع ايراني را به مسووالن باشگاه گســترش فوالد داده و قرار است يكي از آنها طــي روزهاي آينده جذب باشــگاه تبريزي شــوند. يك مهاجم ازبــك كه ســابقه بازي در تيم ملي كشــورش را هم در كارنامه خود دارد، با مســووالن باشــگاه گســترش فوالد به توافق رســيده اســت. اين مهاجم به ايران ميآيد تا در آزمايــش فني و پزشــكي شــركت كند و در صورت جلب نظر لوكا، با گسترش فوالد قــرارداد ببنــدد. او حتي اگر نظــر لوكا را هم جلب كنــد، نميتواند در ديدار هفته دوم گســترش فوالد مقابــل ذوبآهن به ميــدان بــرود، چون حتي با ايــن تيــم پيشنويس قــرارداد هم امضــا نكرده اســت و امــور اداري ثبت قــراردادش به طول خواهد انجاميــد. ســامان نريمانجهان، مهاجم فصل گذشته تيم پرســپوليس كه سابقه حضور در تيمهاي تبريزي تراكتورســازي و گســترش فــوالد را هم در كارنامــهاش دارد، در آســتانه پيوســتن به جمــع شــاگردان بوناچيــچ قرار گرفته است.

كادر فنــي گســترش فوالد پــس از ديدار مقابــل ذوبآهن در مورد جــذب يا عدم جذب نريمانجهان تصميمگيري خواهد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.