كمنداني: از مساوي با پيکان ناراحت شديم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ميالد كمنداني هافبك تيم فوتبال پديده تيمش را مقابل پيكان مســتحق پيروزي ميداند و در واكنش به مصاحبه چند روز پيش صــادق بارانی حرفهای مشــابهی میزند: «وقتي ما مقابل پيكان مســاوي كرديــم بازيكنان تيــم خيلي ناراحت شــدند چون نتوانســتيم برنده باشيم. به اميد خدا تمام تالشمان را براي اين اتفاق ميكنيم.» او اميدوار است كه اولين ســه امتياز را از سپاهان در هفته دوم بگيرد: «ســپاهان تيم خوبي است و قطعا ما كار سختي داريم اما شك نكنيد كه براي سه امتياز پا به مسابقات خواهيم گذاشت.» ظاهرا كيفيت زمين بازي ثامن مطلوب نيست: «ورزشگاه ثامن از لحاظ امكانات اصال با ورزشــگاه امام رضا (ع) قابــل قياس نيســت اما چــاره ديگري نداريم. ما دوســت داريم در ورزشــگاه امــام رضا (ع) كه كيفيت چمن بســيار خوبی دارد بازي كنيــم اما اين اجازه را به ما نميدهند.» كمنداني مصمم است برخي از ناكاميهاي فصل گذشتهاش را برطرف كند: «خوشبختانه شرايط خوبي در پديده دارم و رضا مهاجري نيز به من لطف ميكند. زماني كه از پرسپوليس به پديده آمدم ميخواستم پيشرفت كنم و بعد از مصدوميت ابتداي فصل گذشــته ايــن مربي خيلــي به من كمــك كرد. انشــاءا... در اين فصل تــالش ميكنم بهترين عملكرد را داشته باشم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.