ابراهيمزاده: ما سقوط نميكنيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

گســترش فوالد تبريز در هفته اول سنگينترين شكست را متحمل شد. بعد از اين باخــت بعضيها كه عادت به پيش بيني زودهنگام دارند اين تيم را كانديدای ســقوط دانستند اما مســعود ابراهيمزاده هافبك گسترش به هيچ وجه اين حرفها را قبــول ندارد. او ميگويــد: «آنهايي كه چنين نظري دارند به شكســت تيم ما در هفته اول نــگاه كردهاند اما نميتوان يك بازي را مالك ارزيابي قرار داد. امسال فقط پرسپوليس، استقالل، سپاهان، ذوبآهن و صنعت نفت تيمهايي هستند كه خوب بســته شــدهاند و ۱۱ تيم ديگر در يك سطح قرار دارند. اگر قرار باشد تيم باالي جدول بــا تيم پايين جــدول بازي كند، مطمئن باشيد كه نتيجه قابل پيشبيني نيســت.» ابراهيمزاده ادامه ميدهد: «ما تالش ميكنيم تا در هفتههاي آينده بهتر نتيجه بگيريم و مطمئن باشــيد گسترش فوالد تيمي نيســت كه براي ســقوط به ليگ يك بجنگد. طبيعتا تيم ما در هفته آينده بهتر خواهد شد و هدف ما اين است كه در بازي بعدي مقابل ذوبآهن امتياز بگيريم.» او باخت هفته اول را يك اتفاق ميداند. «اين شكست يك اتفاق بود و ما حريف را دستكم گرفتيم هر چند نبايد بهانــه بياوريم. چون بــازي خوبي انجام نداديــم همه بچههــا و كادرفني ناراحت بودند اما اميــدوارم در بازي با ذوبآهن اين شكست را جبران كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.