تعطيلی تمرينات صبا

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تمرينات تيم صبا از جمعه هفته گذشته در قم آغاز شد و بعد از گذشت دو روز از تمرينات اين تيم در قم به دليل كمبود امكانات با تشخيص سهراب بختياريزاده و موافقت كشــوري به صورت موقت به تهران منتقل شــد اما اختالفات عديده بين مديريت اين باشــگاه با برخي از مقامات استاني سبب شد شب گذشته كشوري مديرعامل اين باشگاه از سمت خود استعفا دهدكه البته اين استعفا مورد قبول استانداري قم قرار نگرفت. با اين وجود تمرينات تيم صبا از امروز در تهران تعطيل شــد تا تكليف اين تيم مشخص شود. قرار است جلسهاي بين مديرعامل باشگاه صبا و مسووالن استانداري قم برگزار تا در خصوص اين تيم تعيين تكليف شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.