آماده برای جام جهانی

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

ورزشــگاه عظيمی كــه در تصويــر می بينيد ورزشــگاه اكاترينبورگ اســت كــه كم كم دارد بــرای ميزبانی جام جهانی 2018 آماده می شود. ورزشگاه اورال اكاترينبورگ به عنوان يكی از 12 ورزشگاه ميزبان ديدارهای جامجهانی 2018 اين روزها به مراحل پايانی ســاخت و آمادهســازی خود رســيده و كار روی چمن آن آغاز شده است. روسها يكی از بهترين تكنولوژیها را برای ســاخت ورزشگاههای خود در نظر گرفتهاند و در فاصله كمتر از يك ســال ديگر میتوانيم در اين ورزشگاهها شاهد بازیهای تيم ملی ايران با رقبای خود در جام جهانی باشيم. خبر خوب براي آرسناليها، بازگشت آلكسيس سانچس به تمرين رنگها، نشانههاي فوتبالي کاريكاتور، سرگرمی جديد کيميا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.