پايم را بگير موجها را نه

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

مايك كوتس، تنها 18 سال داشت كه در حين موج سواري مورد حمله كوسه واقع شد و پاي راست خود را از دست داد. حاال بايد او را ببينيد. اشتباه نكنيد. نه در اتاقش خود را محبوس كرده و نه روي صندلي چرخدار نشسته و نه براي هميشه از ورزشي كه پايش را از او گرفته متنفر شده است. او درست يك ماه بعد از حمله كوسه، به دريا بازگشت و حرفهاش را از سر گرفت. روي تخته موج سوارياش ايستاد و رو به موجها فرياد زد كه هرگز تسليم نخواهد شد. او حاال مدتهاست كه با پاي مصنوعي، حرفهاي كه عاشقانه دوست داشته را دنبال ميكند. دکتر دايي بولت، جانشين انتخاب ميکند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.