تمرين در حمام عمومي

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

كمبود امكانات اوليه در رشــتههاي ورزشي مختلف به جايي رســيده كه حمام عمومي هم به مكان تمريني برخي رشتهها در برخي شهرهاي محروم تبديل شده اســت. اين رشــتهاي كه از آن حرف ميزنيم اتفاقا نه رشته بي نام و نشاني است كه طرفدار نداشته باشد و نه سطح پاييني دارد. رشــته وزنهبــرداري كه در ســالهاي اخيــر يكي از شانسهاي اصلي مدالآوري ما در رقابتهاي المپيك است و قويترين مرد جهان با نام ايران شناخته شده اســت، در حال حاضر يكي از مهجورترين رشتههاي ورزشي كشور است كه ورزشكارانش در شهرهاي دور افتادهتر، حتي از محل مناســب تمريــن هم محروم هستند. نمونه اين اتفاق در روســتاي حاجيآباد از توابع نجف آباد اصفهان رخ داد كه وزنهبرداران اين روستا سالها در يــك حمام متروكه در وضعيت تاســفباري تمرين ميكردند اما اكنــون همان حمام متروكه را هم ديگر در اختيــار ندارند و مكاني هم براي تمرين آنها وجود ندارد. احســان قيصريه از وزنهبرداران اين روستا كه سابقه حضــور در تيم ملــي نوجوانان و مســابقات قهرماني نوجوانــان جهان را در كارنامــه دارد، درباره وضعيت تمرينهايش ميگويد: «از اول كه وزنهبرداري را شروع كردم، در يك حمام متروكه تمرين داشتم. 8-7 سال در آن حمام تمرين ميكرديم تــا اينكه اين حمام را هم خراب كردند. قرار بود يك سالن نيمه كاره را براي ما تكميل كنند اما دو ســال است هيچ اتفاقي نيفتاده است. اكنون هم هيچ سالني براي تمرين نداريم. البته همان حمام هم وضعيت خوبي نداشت، كف آن سوراخ و پر از گرد و خاك بود.» اســفبارتر اين است كه بعد از تخريب حمام، مسووالن لطف كردهاند و يك حمام ديگر در اختيار وزنهبرداران گذاشتند. قيصريه در اين رابطه توضيح ميدهد: « يك حمام ديگر در اختيار ما گذاشــتند كه سالنش بسيار كوچك اســت و كف آن نيز به حدي شــيب دارد كه نميتوان تمرين كرد. فعال وســايل را آنجا گذاشتهايم. يك هفته هم به نجف آباد رفتيم اما چون راه دور بود و خــود وزنهبرداران نجف آباد هــم تمرين ميكردند سالن آنجا شلوغ بود و ديگر نشد آنجا برويم. االن من و بقيه وزنهبرداران مســابقات قهرماني كشور را داريم اما حدود دو هفته اســت كه تمرين نميكنيم و كسي هم رسيدگي نميكند.» مسووالن هم كه طبق معمول با بيان اينكه پيگير حل مشكالت هســتيم، از پاسخگويي طفره ميروند و اين دور باطل همچنان ادامه خواهد داشت. مرتضي ذغاليانپور دبير هيــات وزنهبرداري اصفهان، در توجيه اين كمبود امكانــات، ميگويد وزنهبرداران ميتواننــد به جاي حمام از ســالن نيمــه كارهاي كه هنوز بهره برداري نشــده اســتفاده كنند: «نجف آباد چهــار ســالن دارد و وزنهبــرداران ميتواننــد از آن اســتفاده كنند. البته همان ســالن نيمه كاره هم كه 80-70 درصد كارش انجام شده ميتوانند تخته ببرند و همانجــا تمريــن كنند، به هر حال بهتــر از تمرين كردن در حمام اســت. ما آنچه در توان بوده را انجام دادهايم و كدام هيات اســتاني را ســراغ داريد، براي شهرستاني سالن بســازد اما ما در اصفهان اين كار را انجام دادهايم.» حاال اين ورزشكاران چه كنند با اين همه گزينه پيش رو؟ هــر روز چنــد كيلومتر راه تا نجــف آباد بروند و تمرين كنند يا به سالن نيمه كاره هيأت فوتبال بروند يا در حمام تمرين كنند؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.