تباني در ليگ يك؟

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

يك هفتهاي هســت كه شــايعه تباني در ليگ يك، به طور جدي در خيلي از محافل فوتبالي مطرح شده است. شايعه تباني تيمهاي آلومينيوم اراك و فجر سپاسي شيراز كه در هفته آخر رقابتهاي ليگ دسته يك به مصاف هم رفتند و بازي با نتيجه 2-3 به ســود فجر به پايان رسيد تا نتيجه اين بازي روي سرنوشــت تيمهاي سقوط كننده تأثيرگذار شود. اتفاقا به خاطر همين تأثيرگذاري، مسووالن باشگاه خيبر خرم آباد بالفاصله بعد از پايان مسابقات ليگ يك، بحــث تباني را مطرح كردهاند و از كميته اخالق خواســتهاند تا به اين ادعا رســيدگي كنند. با اينكه گفته ميشود مسووالن كميته اخالق بررسيهاي زيادي درباره پرونده تباني در هفته آخر ليگ يك انجام دادهاند اما هنوز راي نهايي به صورت رســمي صادر نشــده و در چنين شــرايطي مديرعامل باشــگاه آلومينيوم اراك هم در مصاحبهاي ادعا كرده از مسووالن باشــگاه خيبر خرمآباد به خاطر وارد كردن اتهام دروغ شكايت خواهند كرد. از آنجايي كه فصل جديد مســابقات ليگ يك 16 مرداد آغاز خواهد شــد، باشــگاه خيبر تيم خود را براي حضــور احتمالي در ليگ يك آماده كرده و از طرف ديگر فجر سپاســي و آلومينيوم اراك هم بدون توجه به شــكايت نماينده لرســتان خودشان را آماده شروع مســابقات ميكنند. با اين وجود شنيده ميشود كه مســاله تباني در ليگ يك تقريبا محرز شده و به زودي مســووالن در اين مورد نظر نهايي خود را اعالم خواهند كرد. به هر صورت خبر ميرسد كه مســووالن ورزشي استان لرســتان هم پيگير پرونده تيم پرطرفدار خيبر هستند و در صورتي كه تكليف اين پرونده روشن نشود، اين احتمال وجود دارد كه لرستان تمام نمايندگان خود را از ليگهاي كشوري به نشانه اعتراض خارج كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.