رضاييان مغضوب

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

سال گذشــته در چنين روزهايی در كنار شــادی برای پايان خوش تيم جوانان بسكتبال، بحث بازگشت رامين رضاييان به پرسپوليس حسابی داغ بود. او كه مثل طارمی در فصل نقل و انتقاالت از پرســپوليس جدا شــده بود، خيلی زود از رفتن پشيمان شد و قراردادش را با تيم تركيه ای فسخ كرد تا به پرســپوليس بازگردد. آن روزها برانكــو اعالم كرده بود كه او را نمی خواهد. گرچه سرمربی سرخ ها كوتاه آمد اما در نهايت همكاری آنها پايان خوشی نداشت. از سوی ديگر هم استقالل منصوريان به شدت مورد انتقاد كارشناسان قرار داشت و ناهماهنگی های عجيب اين تيم خيلی ها را متعجب كرده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.