اخبار ببينيد و گزارش ورزشی

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

امروز هم مسابقه ورزشی خاصی از تلويزيون پخش نمیشود اما اگر پيگير خبرهای ورزشی هستيد، می توانيد ساعت 12:45 و 19:15 اخبار ورزشی را از شبكه 3 سيما تماشا كنيد. عالوه بر اين ساعت 23:28 برنامه گزارش ورزشی با تحليل مسابقات فينال و رده بندی جام كنفدراسيون ها از همين شبكه پخش میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.