نظرمحمدي: نباید به ركورد نباختن در رشت توجه كنیم

Iran Varzeshi - - پيغام نكونام برای بازيكنان تيم ملی -

روزهاي سخت علیرضا نظرمحمدي فرارسیده است و هیچ تضمیني به تداوم این مربي روي نیمکت سپیدرود نیست. علي نظر در آستانه بازي با ســیاهجامگان حرفهایي به زبان آورده است: «تیمهاي آقاي میثاقیان همیشه خوب بازي ميکنند. ما ميدانیم که تیم ســیاهجامگان هم تیم سختکوشي است و مثل همه تیمهایش فوتبال فیزیکي ارائه ميدهد. ما دیدار گذشته آنها را آنالیز کردیم و بازیکنانمان هم از لحاظ روحي به خودشــان آمدند. در هفته گذشــته ما سعي کردیم بازیکنانمان را از لحاظ روحي و رواني بازســازي کنیم، چون باختي که هفته گذشــته متحمل شــدیم عادي و طبیعي نبود.»

نظرمحمدي شکست ســپیدرود را اینگونه توجیه ميکند: «باخت مقابل نفت تهران بیشتر حاصل اشتباه فاحش بچههاي ما بود. به هر حال در هفته گذشته تمرینات خوبي را پشت سر گذاشتیم و شــرایطمان بهتر شده است. بازیکنانمان همچنان خودشــان را مقابل شکســت نفت تهران بدهکار ميدانند. آنها نســبت به بازي قبل تالش خودشان را دو چندان ميکنند و امیدوارند با حضور هواداران نخستین پیروزي خود را کسب کنند.»

اشاره به مشکالت ورزشگاه عضدي دیگر محور حرفهاي نظرمحمدي اســت: «امنیت جان هواداران براي همه ما اهمیت دارد. محدودیتهایي در بازســازي ورزشگاه عضدي وجود داشــت اما مسووالن که جا دارد به آنان خســته نباشید بگویم نهایت تالششان را به کار گرفتند تا مشکالت برطرف شــود و ما در رشــت مقابل رقباي خودمان قرار بگیریم. امیدوارم هواداران فردا در قســمتهایي که گفته شده بنشــینند تا خداي ناکرده اتفاق بــدي رخ ندهد. فوتبال براي مهرباني و لذت بردن اســت. اهمیت فوتبال به این اســت که هواداران از اوقات فراغت خــود لذت ببرند. اگر خــداي ناکرده اتفاق ناگواري رخ بدهد نه ما و نه مردم هیچوقت خودمان را نميبخشیم. امیدوارم جان همه هواداراني که فردا به ورزشگاه ميآیند در ســالمت کامل باشد و مشــکل و دغدغهاي در این باره نداشته باشیم. همچنین از هواداران ميخواهم فردا فقط تیم خودشــان را تشویق کنند و به تیم حریف و داور بياحترامي نکنند، چون مســائل اخالقي در رشت زبانزد همه مردم است. امیدوارم فردا مردم رشت میهماننوازي خودشان را به بهترین شکل ممکن نشان بدهند.»

سپیدرود 43 بازي است که در رشت نباخته. نظرمحمدي در این باره هــم حرفهایي ميزند: «در هر بازي تالش براي نباختن در دســتور کار ما قرار ميگیرد، چه زماني که در عضدي و شــهر رشت بازي کنیم و چه زماني که در استانهاي دیگر باشیم. بازیکنان من حداکثر تالششان را به کار ميگیرند که نتیجه قابل قبولي کسب کنند. جدا از تمام مشکالتي که براي باشگاه ما و بزرگتر از ما هم وجود دارد، اگر ما بخواهیم به این چیزها توجه کنیم تمرکزمان از دست ميرود و فشار روي پیکر تیم هم دوچندان ميشــود. ما بهتر اســت روي این مســائل زوم نکنیم، چون بچههاي ما همیشه سعي ميکنند همه بازيها را با موفقیت پشت سر بگذارند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.