انتخاب تركیب استقالل؛ سخت و حاشیه ساز

Iran Varzeshi - - پيغام نكونام برای بازيكنان تيم ملی -

اســتقالل فرداشب در حالي رخ در رخ استقالل خوزستان قرار ميگیرد که انتخاب ترکیبش به معمایي شیرین براي کادر فني این تیم بدل شده و به دلیل تعدد مهرههاي آماده و حاضر بــراي ورود به ترکیب اصلي مشخص نیســت که در برخي پستها چه تصمیمي اتخاذ ميشــود. این وضعیت البته آرام آرام براي اســتقالل فصــل هفدهم به اتفاقي عادي بدل خواهد شــد و منصوریان مجبور اســت در همه بازيهاي آتي تعداد قابل توجهي از بازیکنان مهمش را از ترکیب اصلي بیرون بگذارد. این فشــار البته وقتي بیشتر ميشود که همه مصدومان به شرایط آرمانــي برســند و هیچ محرومــي هم در ترکیب اســتقالل نباشد. در واقع منصوریان صاحب تیمي اســت کــه 02بازیکن آماده براي ورود بــه ترکیب اصلي دارد. وضعیتي که منجر بــه نیمکتنشــینيها و احتماال دلخوريهایي خواهد شد. هفته اول به دلیل مصدومیت برخــي بازیکنان و محرومیت 3 بازیکن امید تا حــدودي منصوریان آرامش بیشــتري بــراي انتخاب ترکیب داشــت و توانســت با آسودگي بیشــتري تیم مورد نظرش را برگزینــد. گرچه غیبت بازیکناني همچون نورافکن و حســیني به دلیل اینکه جانشــیني در این برهه براي آنها نبود براي اســتقالل مصیبت بار بود و تیم منصوریان در مصاف با صنعت نفت آبادان از این ناحیه لطمههاي بسیاري خورد. حال با بخشش 3 بازیکن امید اســتقالل دست منصوریان باز شــده تا از نورافکن و حســیني بهره بگیرد امــا ورود این دو بازیکن بــه ترکیب اصلي استقالل مشکالتي را براي منصوریان ایجاد ميکند و او مجبور است یکي از میان خسرو حیدري یا شجاعیان را روي نیمکت بنشاند. علت هم کامال مشــخص است چون دیگر نیازي نیســت شــجاعیان همچون بازي با صنعت نفت آبادان در پســت غیرتخصصي هافبک دفاعي بازي کند و به همان پســتي ميرود که تخصص اوست. شجاعیان به طور معمول اکنون باید در پســت گوش راست بازي کند. جایي که در بازي با صنعت نفت آبادان در اختیار خســرو حیدري بود. این انتقال اما ناگزیر است و منصوریان به ناچار باید شــجاعیان را در این پست قرار دهد. با توجه به اینکه سرمربي استقالل براي پست دفاع راست هم وریا غفوري را مد نظر دارد، در نتیجه جایي براي ورود خســرو حیدري به ترکیب اصلي اســتقالل باقــي نميماند مگر آنکه منصوریان براي حفظ خســرو در ترکیــب اصلي تصمیم دیگري بگیرد و بیت ســعید را از ترکیب اصلي بیــرون بیاورد تا شــجاعیان به گــوش چپ برود و خســرو بتواند در پســت گوش راست بازي کند که این احتمال هم ضعیف است چون از سوي دیگر نميتوان بیت ســعید را از رویارویي با تیم سابقش محروم کرد و سرمربي استقالل ميداند که این بازیکن در تقابل با تیم سابق چه انگیزههایــي دارد. تغییرات در ترکیب اســتقالل اما فقــط به همین پســت ختم نميشود و به احتمال زیاد جابر انصاري هم از ترکیب اصلي استقالل دور خواهد شد به این دلیل که سرمربي استقالل ميخواهد از جباروف بهره بگیــرد. اگر این نیت حقیقي باشــد راهي جز نیمکتنشــین کردن جابر نیســت و این تغییر هــم رخ خواهد داد تا استقالل در هفته دوم لیگ هفدهم ترکیب تازهاي را تجربه کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.