عبدا...نژاد:ما باید به داوری معترض باشیم

Iran Varzeshi - - پيغام نكونام برای بازيكنان تيم ملی -

منوچهــر عبدا...نــژاد ســرمربی تیم امیدهای پرســپولیس بعد از تســاوی 2 بر 2 مقابل اســتقالل در مــورد اینکه ورمزیار معتقد است داور دو، ســه پنالتی استقالل را در این بازی نگرفته ، گفت:« اگر کســی بخواهــد بــه داور اعتراض کنــد، این تیم پرسپولیس اســت. من اصال نفهمیدم چرا مدافع ما را داور اخراج کرد. در چنین بازی حساسی که نباید بازیکن را به خاطر حرف زدن اخراج کرد. در دقیقه 92 هم داور برای اســتقالل پنالتی گرفت که اصال موقعیتی نبود و توپ داشت به اوت میرفت. نمیدانم استقاللیها به چه چیز اعتراض دارند.»

سرمربی پرســپولیس در مورد غیبت بازیکنانی مثل نورافکن در اســتقالل گفت: « بازیکنان ما نشان دادند که فاصله زیادی با بازیکنان دیگر ندارند. در رده ســنی امید فاصله بازیکنان زیاد نیســت و شرایط مثل تیم بزرگساالن نیست که بگویم مثال مهدی طارمی نیســت و تیم ضربه میخورد. اینکه در اســتقالل بازیکنــی نباشــد تیم به هم میریزد. در بحث پایه مسائل روحی و روانی خیلی مهم اســت. بازی خوبی بودو هرچند من از مســاوی راضی نیستم با این حال به استقالل تبریک میگویم .تیم آنها نسبت به فصل گذشته بهتر شده است.»

عبدا...نــژاد افــزود:« در ایــن بــازی تماشــاگران زیــادی بــرای دیــدن بازی آمده بودنــد و بازیکنان مــا انگیزه زیادی داشــتند، در حالی که بــازی بعدیمان را باید در ورزشــگاهی انجام دهیم که شــاید 3 تماشاگر بیاید. امیدوارم مقدماتش فراهم شود تا مسابقات امیدهای تهران پیشبازی بازیهای بزرگ باشــند که به این وســیله انگیزه بازیکنان بیشتر میشود.»

عبدا...نژاد در مــورد اینکه هزینههای تیم چگونــه تأمین میشــود، گفت:«خدا را شــکر ما راضی هســتیم. آقای طاهری و قنبرپــور فضای خوبی را بــرای ما فراهم کردهاند، فقط یک مقــدار از برنامهریزیها ناراحتیم. از 22 تیر تا 9 مرداد 5 بازی انجام بدهیم یعنی چه؟ قرار است با این عجله به کجا برویم. آیــا برنامههای کیروش به هم میریزد؟! من هیــچ توجیهی نمیبینم که برنامه بازیها اینگونه فشرده باشد. یک تیم هفته گذشته ساعت 11 صبح و تیمی دیگر ساعت 2 بعدازظهر بازی کرده است. بازیکن جوان در اوج گرما و ساعت 11 صبح باید به میدان برود، ســؤال من این است که اگر به جای بهمنماه مسابقات در اسفندماه پایان یابــد چه اتفاقی میافتد پاســخم را بدهند تا خیالم راحت شــود.» وی در مورد نحوه قضاوت داور در این بازی هم گفت:«داوران جوان هســتند اما من به نحوه قضاوت داور کاری نــدارم و اعتراضی هم بــه او نداریم. اعتراض به داور در مرام ما نیست.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.