پورموسوي: ميخواهم فوالدي منسجم بسازم

Iran Varzeshi - - پيغام نكونام برای بازيكنان تيم ملی -

ســیداکبر پورموســوي در نشســت خبــري پیش از بازي فوالد خوزســتان و نفت تهران، حرفهایــي به زبان آورد که جالــب توجه بود. پورموســوي گفت: «ما به مشــکالت نفت تهران توجه نميکنیم و تمام تالشمان را بــه کار ميگیریم که فردا اولیــن برد خانگيمان را به دســت بیاوریــم. نفت تهران تیمــي قابل احترام اســت. ما فردا میزبان نفتيها هســتیم و ســعي ميکنیم با دستي پر از زمین بازي خارج شــویم اما این را هــم ميدانیم که بازي بســیار ســختي داریم. امیدوارم با جواناني که داریم، بتوانیم سه امتیاز بازي را بگیریم. ما براي بازي فردا چند بازیکن مصدوم هم داریم امــا ميخواهیم با یک تیم جوان و بومي وارد زمین شویم. من به بازیکنان جوان تیمم اعتماد دارم و ميدانم که بازیکنانم از پــس کارهایي که به آنها ســپردم، بر ميآیند.» آیــا فوالد ميتواند مدعي سرســختي باشــد؟ پورموسوي به این سوال پاسخ ميدهد: «من هیچ قول و قراري با مسووالن باشگاه فوالد نداشتهام. ما به دنبال قهرماني و کسب سهمیه آسیا نبوده و نیســتیم. فقط ميخواهیم حضور شایستهاي در لیگ هفدهم داشته باشیم.»

پورموســوي ادامــه داد: «ما در حال حاضــر به دو هافبــک و یک مهاجم نوک نیــاز داریم. البتــه بازیکناني کــه داریم، بازیکنان خوبي هســتند و تالش ميکنند بهترین عملکرد را داشته باشند. هواداران هم در این کار به بازیکنان کمک ميکنند. از هوادارانــي هــم کــه در ایــن گرماي هواي اهواز به ورزشــگاه ميآیند، تشــکر ميکنــم. آنها انرژي خاصــي به بچههاي خودشــان ميدهند. من به اینجا آمدم تا فوالدي بسازم که منسجم و محکم باشد. همچنین ميخواهم فوالد خوزستان از نظر بازیکنسازي در کشور برتر باشد. امیدوارم نتایــج خوبي بگیریم و دل هوادارانمان را شاد کنیم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.