شمسایي: چارهاي جز پیروزي نداریم

Iran Varzeshi - - پيغام نكونام برای بازيكنان تيم ملی -

وحید شمســایي براي آنکه دوباره در فوتســال ایران طعم شــیرین قهرماني را احساس کند، ســخت به امتیازهاي هفتههاي آغازین نیازمند اســت. شمسایي در آســتانه بازي با شــهروند حرفهایي دارد از جنس خودش: «بازي ســختي در پیش داریم. تیم شــهروند تیمي قدرتمند و بزرگ است که تا االن توانسته تیمهاي خوب لیگ، گیتيپسند و حفاري اهــواز را متوقف کند. این تیم داراي بازیکنان خوب و جوان و با انگیزهاي است و همچنین داراي ســرمربي جوان و آیندهداري که تاکنون توانسته نتایج خوبي کسب کند.»

شمســایي کســب پیروزي را هدفي مهم و ضروري ميداند: «ما روز جمعــه جز به پیروزي به هیچ چیز دیگر فکر نميکنیم و قطعا براي ســه امتیاز این بازي در خانه به مصاف شــهروند ميرویم. تا االن یک هفته از مســابقات دور بودیم و همانطور که اطالع دارید بــه دلیل برگزاري جام باشگاههاي آسیا، بازي گیتيپسند انجام نشد.»

شمسایي حرفهایش را این گونه پایان ميدهد: «در این هفته هیچ بازیکــن محروم و مصدومي نداریم و فقط مهــدي جاوید که مصدوم بود و اجازه بازي نداشــت در این بازي با اجازه پزشــک تیم ميتواند براي ما بازي کند. مهدي جاوید یکي از بازیکنان خوب و ارکان اصلي ماست اما با توجه به مصدومیت وي اگر ببینیم برایش ممکن اســت در آینده مشکلي بــه وجود آید او را بازي نميدهیم. ســالمتي مهدي براي ما از هر چیزي مهمتر است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.