شجاعی و حاجیصفی در منگنه

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

«باشــگاه پانيونيوس يونان با احترام كامل به تصميم شجاعي و حاجی صفي كه باشگاه را در سفر به سرزمينهاي اشغالي همراهي نكردند، از اين دو بازيكن ميخواهد تا به قرارداد خود با باشگاه احترام گذاشــته و براي صعود تيم به دور بعدي با حضور در ديدار برگشت شــركت كنند. بازيكنان حرفهاي در اين سطح بايد به قرارداد خود احترام بگذارند و به صعود تيم خود به مراحل بعدي كمك كنند.»

بــا توجه به عملكرد شــجاعي و حاج صفي در پانيونيوس، موضع جديد از ســوي باشــگاه يوناني رســانههاي ايراني را متعجب و شــگفت زده كرده است. «جان جوگروپولوس»

خبرنگار نشــريه گاتزتــاي يونان به ســايت ورزش ســه ميگويــد: «ممكــن اســت باشــگاه پانيونيــوس از ميــزان حساســيت ايرانيهــا نســبت به رژيم اشــغالگر قدس بيخبر باشــد.» پانيونيــوس در ديدار رفت كه به ميزباني مكابي در ســرزمينهاي اشغالي برگزار شــد با نتيجه يك بر صفر برابر حريف شكست خورد و حاال به دو بازيكن اصلي خود براي جبران اين نتيجه فشار ميآورد كه بايد در اين مســابقه حاضر شوند. پانيونيوس يونان فصل گذشــته نمايش درخشــاني در ليگ يونان داشت و براي ادامه اين روند روي دو بازيكن ايراني خود حســاب كرده اما مساله اين است كه ايرانيها رژيم اشــغالگر قدس را به رسميت نميشناسند و شــجاعي و حاجی صفي نميتوانند در اين ديدار به ميــدان بروند تا به اين ترتيــب حضور آنها در تيم يوناني تحت الشعاع اين بازي قرار بگيرد. البته فشار ناگهاني باشــگاه يوناني به دو ستاره ايراني خود در شرايطي اســت كه آنها از منع حضور اين بازيكنان در ديدار مقابل تيمهاي اســراييلي باخبرند و هيچ بعيد نيست كه صهيونيســتها از بيرون به باشگاه يوناني فشــار آورده كه ايــن دو بازيكن بايد بازي كنند.

سال گذشته عليرضا جهانبخش دقيقا با همين مشكل مواجه شد اما پس از جلسه با مديران باشگاه و توضيح مواضع كشــور ايران، باشــگاه آلكمار به تصميم ستاره ملي پوش خود احترام گذاشت و از او در آن مسابقه استفاده نكرد تا نشان دهد در فوتبال تنها نتيجه هدف نهايي نيست. از باشگاه يوناني هم انتظار ميرفت كه با اين دو بازيكن ايراني جلسهاي برگزار و به خواســته آنها عمل كند تا اين بازيكنان در طول فصل با آرامــش ذهني و رواني بهتري در ليگ يونان براي پانيونيوس بدرخشند.

باشگاه پانيونيوس يونان با انتشار بيانيهاي رسمي در سايت خود از دو بازيكن ايراني خود درخواست كرد تا در ديدار برگشت يورو ليگ برابر مكابي رژيم صهيونيستي به ميدان بروند. اين باشگاه يوناني علي رغم آگاهي از اين مساله كه بازيكنان ايراني مقابل نمايندگان رژيم صهيونيستي حاضر به مسابقه نميشوند، از دو بازيكن ايراني خود خواسته تا برابر مكابي بازي كنند. با اين تصميم، مسعود شجاعي و احسان حاجی صفي به شدت تحت فشار قرار گرفته و از تصميم باشگاه خود ناراضي هستند چرا كه آنها انتظار دارند پانيونيوس به تصميم آنها براي بازي نكردن احترام بگذارد. در اين بيانيه رسمي باشگاه يوناني آمده است:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.