سلطانيفر: حضورم در دولت بعد هفته آينده مشخص ميشود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ســوال خيليها اين اســت كه در كابينه جديد، چه كســي سكان هدايت وزارت ورزش و جوانــان را برعهــده ميگيرد؟ البته به نظر ميرسد كه گزينه دولــت براي ايــن وزارتخانــه همچنان مســعود سلطاني فر اســت كه در مدت حضورش آرامشي نســبي را در ورزش حاكم كرده و ورزش آهســته آهسته رو به جلو حركت ميكند.

وزير ورزش و جوانان وقتي با پرسش خبرنگاران درمــورد ادامه حضورش در ورزش مواجه ميشــود اينگونه توضيح ميدهد: «درباره حضورم در دولت بعدي بايد تا هفته بعد صبر كرد.»

مسعود سلطانيفر در حاشيه آخرين جلســه هيات دولت با اشاره به اقداماتي كه در اين مدت در ورزش انجام داده هم ميگويد: «به دنبال حل كردن مشكالت قانوني و اساسنامه فدراسيونها بودهايم و اين كار را به انجام رساندهايم.

مــا در طــول دوره وزارت خــود توانســتيم مجــوز حضــور بانــوان در رشــتههاي مختلف ورزشــي با حجاب اســالمي را بگيريم كه اتفاق خوبي بود و حق بانوان در اين زمينه استيفا شد.

مــا در زمينه جوانگرايــي مديران هم تالشهايي كردهايــم و امروز چهار مدير زير چهل ســال داريم و انشاءا... اگر حضورم در وزارتخانه تداوم يابد اين روند جوانگرايي را ادامه خواهيم داد.»

وي با اشاره به اينكه «پس از برجام اتفاقات خوبي براي ورزش ايران رخ داده است»، در پايان گفت: «ما ميزباني حدود هفتاد رويداد ورزشــي را داشــتهايم و رويكرد فدراسيونها و مجامع بينالمللي با ما بهتر شده و درباره موضوع عربستان هم با توجــه به امنيتي كه در كشــور داريم، بهانههاي ســعوديها براي عدم حضور در ايران، بهانههاي واهي است و اميدواريم با عادي شدن روابط مان اين مشكالت حل شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.