يوز ايراني روي شانه يا بازوي بازيکنان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

در طرح لباس جديــد تيم ملي فوتبال ايــران كه شــركت آلماني آديــداس آن را طراحي كرده اســت، مــكان يوزپلنگ تغيير ميكنــد. بعــد از اينكــه شــركت مطرح و معتبر آديداس براي همكاري با فدراســيون فوتبال ايــران و حامی مالی پيراهن تيم ملي بزرگســاالن فوتبال كشورمان انتخاب شد، از همان زمان انتخاب طرح و شــكل لباسهاي تيم ملي از سوي فدراسيون براي اين شركت مطرح شد، هرچند كه طي يك سال گذشته شاگردان كیروش با سادهترين طرح ممكن و با لباسهاي ساده سفيد رنگ مقابل حريفان بــه ميــدان رفتند. بر همين اســاس و طبق آخرين طرحهاي پيشــنهاد شده به آديداس طرح لباس جديد تيم ملي تقريبا مشــخص شــده و فقط مكان درج عكس يوزپلنگ روي آن باقي مانده است. البته بحث فني نيز روي لباس آينــده تيم ملي و موضــوع يوزپلنگ تأثيرگــذار بوده و در صورتي كه موضوع درج عكــس يوزپلنــگ در جاي هميشــگي روي سيســتم خنككنندگي لباسهــاي جديد تأثيرگذار باشــد به طور حتــم مكان عكس ايــن حيوان تغيير كرده و به احتمال بســيار زياد يوزپلنگ روي سرشانهها يا بازوي لباس جديد جهش خواهد كرد. در همين خصوص نشست نهايي بين مســووالن بخش حقوقي و بازاريابي فدراســيون فوتبال با مســووالن آديــداس در خاورميانــه در آيندهاي نزديك برگزار شــده و در اين جلسه جزييات توافق و زمــان رونمايي از پيراهــن جديد تيم ملي مشخص خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.