ردهبندي برترين مربیان شاغل در ايران

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ردهبندي برترين مربيان شــاغل در فوتبال ايران اعالم شــد و بر اين اســاس ســرمربيان اســتقالل و پرســپوليس در رنكينگ مربوطه ســقوط كردند. ســايت ‪club world ranking‬ برتريــن ســرمربيان ايــران را معرفي كــرد كه بر اين اســاس عليرضا منصوريــان و برانكو ايوانكوويچ از رده قبلي خود سقوط كردند. بر اين اســاس عليرضــا منصوريان با يك رده سقوط برترين سرمربي ايراني است و در ردههاي بعدي ســيروس پورموسوي و مجتبي حســيني قرار دارند. بر اين اساس مربيانــي نظيــر دايي و قلعهنويــي و فراز كمالوند در ايــن ردهبندي صعود كردهاند. اميــر قلعهنويي در رده چهارم و علي دايي و كمالوند پنجم و ششــم هســتند. برانكو ايوانكوويچ هم با 2 پله سقوط از رده 191 به رده 193 رســيده است. سرمربيان برتر فوتبال جهــان هم به ترتيــب زينالدين زيدان ســرمربي رئــال مادريــد، لوييس انريكه ســرمربي بارسلونا و ديگو سيمئونه ســرمربي اتلتيكو مادريد هستند. سقوط مربيان سرخابي در حالي رخ داده است كه آنها در طول يكي دو ســال اخير عملكرد بسيار خوبي داشتند و البته نسبت به ساير مربيان پيشرفت خوبي هم با تيمهايشان داشــتند اما به هــر حال ايــن ردهبندي بر اســاس شــاخصهايی انجام ميگيرد و در ايــن دوره از ردهبنديها شــانس با منصوريان و برانكو يار نبوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.