برانكو:تا اينها نروند خارج نميشويم

بازيهاي پرسپولیس تراکتورسازي در تبریز طي چند سال گذشته به خاطر رقابت دو تیم در باالي جدول و البته تعدد هواداران شان حواشي بسیاري داشته است اما عجیب است که حواشي بعضا از داخل ورزشگاهها به هتل و فرودگاه هم کشیده ميشود. این اتفاق تلخ دیروز براي پرسپولیس افتا

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

عصر دیروز همه منتظر انجام مصاحبه برانکو در کنفرانس خبري قبل از بــازي بودند و با اینکه پرواز این تیم 45 دقیقه با تاخیر انجام شــده بود به نظر ميرسید سرمربي سرخها بعد از گل محمدي در نشست حاضر شــود. با این حال دقایقي بعد از مصاحبه گل محمدي خبر رسید برانکو به نشست نميرســد. به همین منظور با نیکسیرت مترجم برانکو تماس گرفتیم که او بــا ناراحتي گفت:« ما هنوز در فــرودگاه تبریز هســتیم و در واقع اینجا گیر افتادهایم. عدهاي از هواداران تراکتورســازي آمدهاند و فحاشــي ميکننــد و نميتوانیم خارج شویم.»

مترجم برانکــو ميگفت:«متاســفانه براي خروج بهموقع مــا نه اتوبوس هماهنگ شــده نه شــرایط براي خروج مهیاســت. ماموران نیروي انتظامي هم برخــوردي با این افــراد ندارند. این هواداران در فاصله 7-8 متري ما هســتند و انواع و اقســام ناســزاها را به محمــود خوردبین، علي پروین و حتي مرحوم هادي نــوروزي ميگویند. باور کنید کال 50 نفر هم نیســتند که 10 نفرشان ســر و صدا ميکنند اما برخوردي با آنها نميشود. آقاي برانکو هم گفته تا اینها نروند از فرودگاه خارج نميشویم.»

به گفته نیک سیرت پرواز این تیم ساعت 17 از تهران بلند شده و حدود ساعت 18:10 به زمین نشســته بود اما تماس ما با ایشان ساعت 19 انجام شد و پرســپولیس هنوز از هتل خارج نشده بود. از طریق نیک سیرت از برانکو پرسیدیم شما که بیش از دو ســال در ایران هســتید این اتفاقات برایتان عادي نشــده که ایوانکوویچ جــواب داد:«چرا، به هر حال اینها هم هوادار تیمهايشــان هســتند و مشــکلي نیســت اما واقعیت این اســت که این مشکالت را حل نميکند.»

نیک ســیرت به این نکته اشــاره ميکرد که فحاشيدرحضورخانوادههااعصابپرسپولیسيها را خراب کرده. البته او هرگز ناسزاها را براي برانکو و همکارانش ترجمه نميکرد امــا اتفاقات داخل سالن فرودگاه اشک یک دختر را در آورده بود.

بعد از نیک سیرت با خمارلو مدیر روابط عمومي باشگاه پرسپولیس تماس گرفتیم که او هم از شرایط به وجــود آمده ناراحــت بود و ميگفــت: «چه کار ميشود کرد؟ ما همیشــه در تبریز این مشکالت را داشتهایم. هنوز فایل صوتي اتفاقات فرودگاه در سال گذشته و زماني که مصاحبه ميکردم موجود است. االن هم از لحظهاي که وارد فرودگاه شدهایم فحاشي ميکنند. البته نیروي انتظامي تالش ميکند تا این هواداران را پراکنده کنــد اما هر بار به تبریز آمدهایم این اتفاقات را دیدهایم. سال قبل هم که در ورزشگاه سنگپراني کردند.» شاید قابل تحمل ترین شعاري که هــواداران داخل فــرودگاه به پرسپولیســيها ميگفتنــد این بود که خوردبین تیمتــو بردار برو و از اعضاي تیم پرســپولیس ميخواســتند به تهران برگردند! در همین حین و زماني که پرسپولیسيها در ســالن فــرودگاه حبس شــده بودند حســین ماهیني بــا توییت با این اتفاقات شــوخي کرد:«بابا به تماشــاگراي تراکتور بگین فــردا بازیه. اومدن تو فرودگاه دارن فحش میدن.» ســرانجام بعد از حدود 80 دقیقه معطلي نیروي انتظامي موفق شد معبري را براي خروج اعضاي تیم پرسپولیس از فرودگاه باز کنــد و بازیکنان و کادر فني با خســتگي، کالفگي و عصبانیت زیاد ســوار اتوبوس شدند تا به هتل بروند. جالب اینکه در همان معبر هم هواداراني که پشــت ماموران انتظامي ایســتاده بودند بــراي بازیکنان پرســپولیس کري ميخواندند. یکي از آنها خطاب به محمد انصاري ميگفت: «فردا هیات داریم. وقتي که سه تا خوردید بیایید هیات.»

به هر حال بعــد از این اتفاقات و مســائلي که دیروز بین کانون هواداران دو باشگاه گذشت به نظر ميرسد مســابقه امروز مملو از حاشیه باشد و برگزار کنندگان بازي باید به شدت مراقب سکوها و اتفاقات باشــند. دیروز مدیر کانون هواداران تراکتورسازي گفته بــود: «اتفاقاتي که در تبریــز ميافتد بازتاب بازيهاي برگزار شده در تهران است. هر طور که در تهران با ما برخورد ميکنند، در تبریز هم هواداران ما با همان روش به استقبالشان ميروند. هیچ مشکلي از طرف ما وجود نــدارد و همه این کارهــا به رفتار هواداران پرســپولیس و اســتقالل برميگردد. اگر از توهیــن و اهانت در تهران پرهیز شــود، اینجا هم نميشــود. ما همه تالشمان را ميکنیم که شروع کننده این مساله نباشیم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.