از بانك ها برايمان وام 7 میلیاردي بدون سود بگیريد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

مدیران باشــگاه پرسپولیس خوب ميدانند با کمکهاي هواداري نميتوان بدهي وحشتناك به ژوزه و دستیارانش را پرداخــت کــرد و البته زمــان کافي براي جمــع آوري کمکهــاي مردمي بــه اندازه مــورد نیاز وجود نــدارد. در صحبتهاي اخیر مدیــر روابط عمومي باشــگاه پرســپولیس به این نکته اشاره شــده بود که شــاید این باشــگاه پول مــورد نیاز براي پرداخــت طلب ژوزه و دســتیارانش را قرض بگیرد یعني اینکه به این گزینه که ظاهرا تنها گزینه باقي مانده اســت فکر کرده. البتــه مدیران، بازیکنان و اعضاي کادر فني پرسپولیس در صحبتهايشــان از دولت تقاضاي کمــک کردهاند و به عبارتي چشــم به کمــک دولت دوختهانــد. البته آنها که خوب ميدانند وزارت ورزش و نهادهاي دولتــي نميتوانند به صورت مســتقیم به این باشــگاه کمک کنند خواســتار تسهیالت دولتي هستند. در حال حاضر گرفتن وام 7-8 میلیاردي براي پرداخت ایــن بدهيها تنهــا چــاره کار به نظر ميرسد. پرسپولیســيها ميگویند اگر دولت از طریق یکي از بانکهاي دولتي وام 7-8 میلیاردي با ســود صفر درصد در اختیارشــان بگذارد مشکالت را حل خواهند کرد. مدیران باشگاه پرسپولیس معتقدند این کار براي دولت اصال سخت نیســت و به راحتي ميتوانند مبلغي که در مــاه چندین برابرش به افراد مختلف به صورت وام پرداخت ميشــود را براي این باشــگاه فراهم کنند. البته باشــگاه پرســپولیس این پول را به صورت هبه نميخواهد و حتما به صورت اقساط وام 7-8 میلیاردي را پس خواهد داد . در این میان باشگاه براي پرداخت اقساط روي کمک هوادارانش حساب باز کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.