فقط به کمکهاي هواداران چشم دوختهایم

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

دیروز نوشته بودیم که به نظر ميرسد باشگاه پرســپولیس براي پرداخت بدهي سنگین به ژوزه و دســتیارانش فقط روي کمک هواداران حســاب باز کــرده و البته پرداخت بدهــي 8 میلیاردي با کمکهــاي هفتگي حدودا 200 میلیون توماني در زمان باقیمانده بعید است. حاال مدیر روابط عمومي باشــگاه آنچه تصور ميکردیم را عینیت بخشیده و صراحتــا ميگوید: «چارهاي جــز اینکه پول به دســتمان برسد و آن را پرداخت کنیم نداریم. تنها راهي که به آن چشــم دوختهایم کمکهاي مالي هوادارانمان اســت. نه قرار اســت پولــي از وزارت گرفته شود و نه حامي مالي به ما بدهکار است که از آنها پول بخواهیم. شاید بتوانیم قرض بگیریم اما طلبکار نیســتیم که بخواهیم پولي بگیریم. اگر هم پول را ندهیم هیچ بعید نیســت محروم شویم و به مشکل بخوریم.» خمارلو با اشاره به اینکه پولي در باشگاه نیســت که درباره نوع پرداخت برنامهریزي کنند خیلي راحت ميگوید باشگاه هیچ پولي ندارد: «پول نداریم و باید بدهي بدهیم. بدهيهاي انبوهي که از گذشــته مانده و ما را مجبــور به پرداختش کردهاند. در بهترین شــرایط تیمي هســتیم و اگر تالش مجموعه باشگاه نبود هیچ بعید نبود تا کنون میزان پروندههاي حقوقي افزایش ميیافت. نیاز به کمک هواداران و تمام مسووالن داریم تا بتوانیم در مدت زمان تعیین شــده توسط دادگاه عالی ورزش پرداختيهــاي الزم به طلبــکاران خارجي مان را داشته باشیم.» عجیب است که باشگاه پرسپولیس مدام از همــه تقاضاي کمک ميکند اما هیچ کس براي پول دادن پا پیش نگذاشته و بعید است اتفاق خاصــي در این زمینــه رخ دهــد. مطمئنا وزارت ورزش و دســتگاههاي دولتي قــادر به کمک مالي نیستند و قانون دست ایشان را بسته و از هواداران متمول هم خبري نیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.