مثل همیشه با تاخیر

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

پرســپولیس دیــروز صبــح در ورزشــگاه شــهید کاظمي تمرین کرد امــا بازیکنان در محــل ماندند و ناهار خوردند. سرخها از همان ورزشگاه راهي فرودگاه مهرآباد شــدند اما پروازشان با تاخیر مواجه شد و به جاي ساعت 16 با 45 دقیقه تاخیر به تبریز رفتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.