لزوم باور به جوانگرايي

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - بهروز عطايي کارشناس والیبال

اعزام تيم اميد به رقابتهاي بزرگساالن آســيا در راســتاي برنامه فدراسيون براي جوانگرايــي در تيم بزرگســاالن اســت و طبيعي است كه اين برنامه هزينههايي نيز داشته باشد.

به همين دليل قبل از پرداختن نتيجه تيم اميد در اين رقابتها، بايد اين را در نظر بگيريم كه فدراســيون واليبال مصمم است در تيم بزرگســاالن براي بازيهاي المپيك 2020 جوانگرايي كند.

جوانگرايي به دو صورت انجام ميشود، يكــي اينكــه بازيكنان جوان بــه تيم ملي بزرگســاالن تزريق شــوند و در ظرف چند ســال تجربه الزم را به دست آورند و روش دوم اين اســت كه از بازيكنــان جوان در رقابتهاي متعدد مانند قهرماني بزرگساالن آسيا استفاده شود.

فدراسيون واليبال دو روش را پيگيري ميكنــد و اعزام تيم جوانــان به بازيهاي همبســتگي كشورهاي اســالمي و اميد به اندونزي نيز در چارچوب همين برنامه است.

متاســفانه هنــوز جامعــه واليبــال، كارشناســان و اهالي رســانه نتوانستهاند با جوانگرايــي ارتباط مناســبي برقرار كنند و بــه همين دليل از عملكــرد تيم اميد در رقابتهاي قهرماني بزرگساالن آسيا انتقاد ميكنند.

البته مخالف نقد منصفانه نيســتم اما بايد تفكيكي نيز بــراي اينگونه موضوعات قايل شويم. من يقين دارم كه اگر تيم ملي جوانان نيز در بازيهاي كشورهاي اسالمي نتيجه نميگرفت، همين رفتار را با آن تيم ميكردند.

نكتــه ديگر كه كمتر بــه آن پرداخته ميشــود اين است كه اين تيم براي حضور در رقابتهــاي اميدهــاي جهــان آمــاده ميشــود. تمرينهاش هم بر اساس همان رقابتها بوده و در قهرماني آســيا به شكل رايج كنوني مسابقه دادند. چند تغيير مهم در رقابتهاي قهرماني جهان زير 23 سال لحاظ شده است كه برگزاري ستها در 15 امتياز از جمله آنان است.

بر اســاس اين قوانين، مســابقات در هفت ست برگزار ميشود و تيمي كه چهار ست فاتح ميدان باشــد، برنده خواهد بود. همچنين ســرويس زننده در قوانين جديد بايــد قبل از خط شــروع زمين فرود آيد و پشت خط زنها نيز حتما بايد قبل از خط يك سوم فرود آيند، در غير اينصورت خطا گرفته ميشود.

در مجموع به نظر من عملكرد اين تيم قابــل قبول بود. تنها نتيجــه ديدار ايران و اندونزي به دور از انتظار بود كه به نظرم اين نتيجه يك اتفاق بود كه اگر 10 بار ديگر دو تيم با هم مســابقه دهند، شاهد تكرار اين نتيجه نباشيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.