تالش برای همسانسازي پاداش ناشنوايان با قهرمانان المپيك

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

دبير فدراســيون ناشــنوايان پس از كســب جايگاه هفتم در بيست و سومين دوره رقابتهــاي المپيك ناشــنوايان در سامســون تركيه، اميدوار است براساس پيگيريهايــي كه انجــام دادهاند هر چه سريعتر قانون يكسانسازي پاداش مدال آوران ناشــنوا با مــدال آوران المپيك و پارالمپيك در مجلس مصوب شود.

او در حالــي روي اين نكته دســت ميگذارد كه بســيار بعيد است اين اتفاق بيفتــد و بــا چنين طرحي كــه بار مالي زيادي براي دولت دارد، موافقت شود.

مهران تيشــه گران دبير فدراسيون ناشــنوايان در مــورد وضعيــت كاروان ناشــنوايان ايران در بازيهــاي المپيك ناشــنوايان ميگويــد: «نســبت به 13 دورهاي كــه در ايــن رقابتهــا حضور داشتيم، امسال با وجود تمام سختيها و مشكالت بهترين نتيجه را كسب كرديم. ما در دوره گذشــته هشتم شديم و امروز در جايــگاه هفتم قــرار گرفتيم، بنابراين طي چنــد دوره حضورمــان در المپيك ناشنوايان، امسال با يك پله صعود بهترين نتيجه را كسب كرديم. به هر حال در اين دوره با كســب 34 مدال؛ بيشترين تعداد مدالها را نســبت بــه 13 حضورمان در المپيك ناشنوايان داشتيم.»

تيشه گران در پاسخ به اين پرسش كــه ســرانجام تكليف يكســان شــدن پاداشهــاي مدال آوران ناشــنوا با بقيه قهرمانان ورزش كشــور به كجا رســيد تاكيــد ميكنــد: «متاســفانه در بحث پاداش قبــل از اعــزام كاروان به تركيه وعــده و وعيدهاي زيــادي را از جاهاي مختلف دريافت كرديم. حتي پزشكيان، نايب رييس مجلس شــوراي اسالمي به ما گفت كه پيگير اين مساله در مجلس شــوراي اســالمي خواهد بود تا پاداش مدال آوران ورزشــكاران ناشنوا همانند مدال آوران المپيك و پارالمپيك شــود اما فعال كه هيچ خبــري از اين موضوع نيســت. من اميدوارم تا پايان سال اين موضوع عملياتي شــود و پــاداش مدال آوران ناشــنوا نيز همانند مــدال آوران المپيك و پارالمپيك شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.