اعالم اسامي شمشيربازهاي اعزامي به چين تايپه

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تركيب تيمهاي شمشيربازي اسلحه ســابر ايران كه قرار اســت در بازيهاي دانشجويان جهان شركت كنند، مشخص شد. تركيب تيم ملي شمشيربازي اسلحه ســابر ايران بــراي حضــور در بازيهاي دانشــجويان جهان (يونيورســياد) اعالم شد و بر اســاس آن در بخش مردان علي پاكدامن، فــرزاد باهر ارســباران، محمد فتوحي و محمــد رهبري به اين رقابتها اعــزام ميشــوند. همچنيــن در بخش بانوان نجمه ســازنچيان، پريماه برزگر و كيانا باقرزاده در مســابقههاي يونيورسياد شركت ميكنند. تيم ملي ايران با تصميم فدراسيون شمشــيربازي تنها در اسلحه ســابر در بازيهــاي دانشــجويان جهان شــركت ميكند. پيمان فخري سرمربي تيم ملي ايران، هدايت تيم دانشــجويان را در ايــن رقابتها بر عهده دارد. با توجه به موفقيتهاي اخير شمشــيربازان سابر، ســعي شــده تركيب تيم ملي براي اين رويــداد حفظ شــود تا نتيجــه خوبي به دست آيد. از تيم ملي سابر، فقط عابديني در دانشجويان جهان حضور ندارد كه آن هم به خاطر شرايط سنياش است چراكه شرط حضور در اين مسابقه، دانشجو بودن و البته داشتن سن زير 28 سال است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.