برج ميالد ميزبان اولين دوره مسابقات شيرجه خياباني

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

نخستين دوره مسابقات شــيرجه خياباني به ميزباني برج ميالد تهران برگزار ميشود.

اولين دوره مســابقات شيرجه خياباني قرار است طي روزهاي 15 و 16 مرداد ماه جاري به ميزباني برج ميالد تهران برگزار شود.

ورزشــكاران حرفــهاي رشــتههاي ژيمناســتيك، شــيرجه، پاركور و حــركات آكروباتيك و بدلــكاران تا روز شــنبه 14( مــرداد) مهلت دارند بــراي ثبتنام و شــركت در اين مســابقه به ســايت مســابقه به نشــاني ‪WWW. FFTEAM. IR‬ مراجعه كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.