آمادگيام را تا روز مسابقه بايد حفظ كنم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

يكي از نفــرات با تجربه در تركيــب تيم ملي كشــتي آزاد براي مســابقات جهانــي ميثم نصيري است.

كشــتيگير زنجانــي وزن 65 كيلوگــرم كــه در بازيهاي المپيك ريــو هم در تركيب تيم ملي حضور داشــت و با كســب نتايــج ضعيف بــه كارش پايان داد. به همين دليل ميثم نصيري از تــالش بــراي جبــران نتايج بازيهاي المپيك ريو در پاريس ميگويد: «در المپيك شــرايط بــدي براي من رقــم خورد ولي گذشــتهها گذشــته است و من تنهــا يك تجربه تلخ اما بزرگ از المپيك به دســت آوردم. از اين شكســت تجربه زيادي كســب كــردم و ماهها زحمــات زيادي كشــيدم تــا نتايج بــد المپيك را در مســابقات جهاني پاريس جبران كنم.»

نصيري با اشاره به وضعيت جســماني خــود ادامــه داد: «تمرينات خوبي را پشــت ســر گذاشــتهام و آمادگــي نســبي خوبــي دارم كه بايد آن را تا روز مســابقه حفظ كنم. كادرفني بار ديگــر به من اعتمــاد كرده و از مربيانم ممنون هستم و اگر خدا بخواهد و آمادگي روحي، رواني و بدنيام به همين منوال باشــد، روي تشك نمايش خوبي مقابل حريفان نشان ميدهم.»

يكــي از دغدغههاي عالقه مندان به كشــتي جــوان بودن تركيب تيم ملي اســت كه ميثم نصيري اين شــرايط را يك نكته مثبت بــراي اين تيــم ميداند: «همه نفرات خوب هستند البته تيــم ما كمي جوان شــده اما با اينحال مدعي هستيم. البته كار كمي ســخت خواهد بود ولی نا اميد نيســتيم. اميدوارم بتوانيم نتايجي در خور كســب كنيم تا زحمات كادرفني جبران شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.