اوریه به بریتانيا ممنوعالورود است

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

منچســتریونایتد 27 میلیــون پوند صرف خرید سرژ اوریه خواهد کرد، البته اگر این بازیکن را بــه بریتانیا راه بدهند. ژوزه مورینیو، مربی یونایتد بر ســر انتقال اوریه با پاریســیها به توافق رسیده است. مشکل اینجاســت که این ملیپوش اهل ســاحل عاج حــق حضــور در بریتانیا را ندارد.

این مدافع ســابق النس و تولوز سال گذشته به یک افسر پلیس در بیرون یک باشــگاه شــبانه حمله کــرد و در دادگاه هم مجرم شناخته شــد. به همین دلیل، هنگامــی که پاریســیها با آرســنال در لندن در لیگ قهرمانان بازی داشــتند، او نتوانست به خاك بریتانیا برود. برای اوریه ویزا صادر شده بود اما مقامات کنترل مرز ویزای او را باطل کردند.

ایــن بازیکن 42ســاله بــه حکمی کــه در دادگاههای فرانســه برایش صادر شــده اعتراض کرده و درخواست تجدید نظر داده اســت. قرار اســت هفته آینده به پرونده اســتیناف او رســیدگی شود. نمایندگان یونایتد هــم با مقامات دولتی صحبت خواهند کــرد و پس از مذاکرات است که او به یونایتد انتقال خواهد یافت. دســتمزد مورد توافــق طرفین، 90 هزار پوند در هفته است.

گفتــه میشــود مینــو رایــوال، سوپرایجنتی که پل پوگبا و روملو لوکاکو را به منچستریونایتد برده، واسطه یونایتد با اســتفان کوربــی، ایجنت اوریه شــده اســت. پیاسجی به اوریه اعالم کرده که با آمدن دنــی آلوز، او میتواند برود چون آلوز گزینــه اصلی این تیم برای پســت مدافع راســت خواهد بود. پاری سنژرمن سخت به دنبال جذب پول است تا بتواند هزینــه انتقال 222 میلیون یورویی نیمار را فراهم کند. آنها به اوریه اعالم کردند که آزاد اســت با هر باشگاهی که مبلغ انتقال او را بپردازد مذاکره کند. یونایتد از مبلغ 27 میلیون پوند تعیینشــده راضی است و مورینیو قصد دارد رقابت را در ســمت راست خط دفاعی تیمش بیشتر کند.

اوریه پارســال به دلیل صحبت علیه لوران بــالن، مربی وقت پاریســنژرمن و چندین بازیکن همتیمیاش، از ســوی باشگاه کنار گذاشته شده بود. او همچنین یک ســال پیشتــر به دلیــل توهین به بیورن کوییپرز، داور مشهور، سه جلسه از همراهی تیمش در لیگ قهرمانان محروم شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.