آنچلوتي: وضعيت بایرن نگران كننده است

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

کارلو آنچلوتي، مربــي بایرن مونیخ اعتراف کرد که نگران وضعیت تیمش در اردوي پیش فصل است.

بایرن مونیخ در بازي دوســتانهاش برابــر لیورپول در جام آئودي با نتیجه 3 بر صفر تن به شکست داد و آنچلوتي در پایان بــازي گفت که از رویکرد و روحیه مردانش در این بازي راضي نبوده است.

این چهارمین شکســت باواریایيها در اردوي تابستانيشــان پــس از قبول شکســت برابر تیمهاي آرسنال، میالن و اینتر بود.

در واقع تنها پیروزي که شــاگردان کارلتو در اردوي تابستانيشــان کســب کردهاند برد 3 بر 2 آنها برابر چلسي بود که آن هم نزدیک بود از چنگشان خارج شود.

آنچلوتي در کنفرانس خبري پس از باخت تیمش برابــر لیورپول در آلیانتس آرهنا گفــت: «قطعا ما نگــران وضعیت تیممان هســتیم. اینها بازيهاي سختي هســتند اما ما ميدانســتیم که در حال حاضــر در بهترین شــرایط ممکن قرار نداریــم. این طبیعي اســت. مــا دو روز پیش از چیــن برگشــتهایم. مطمئنا از شــنبه هفته آینده ما وضعیــت بهتري خواهیم داشت. من همچنین باید بگویم کــه تیم ما نیاز دارد، رویکرد و شــرایط روانياش را تغییر دهد. لیورپول واقعا در ضدحمالت خوب بــازي ميکرد اما تیم مــا هم تعادل الزم را نداشــت. ما هم از نظر دفاعي هم از نظر هجومي خوب کار کردیــم اما موقعیتهــاي گلزني زیادي نداشتیم.»

بایرن مونیخ در 5 بازي دوستانهاش 12 گل خورده است و این موضوع باعث

نگراني کارلتو شده است.

او ادامه داد: «ما بیش از اندازه داریم گل ميخوریــم. اکثر گلهایــي که در بازيهايمــان خوردهایم در ضد حمالت بودهاند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.