كلوپ: بارسلونا انرژياش را براي خريد كوتينيو هدر ندهد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

یورگن کلوپ مربي آلماني لیورپول به بارسلونایيها هشدار داد که خیال بردن فیلیپه کوتینیو از آنفیلد را از ســر خارج کنند. با نزدیک شــدن نیمار به پاريسنژرمن، گفته ميشــود که بارسلونا تالشهایي جدي براي جذب کوتینیو بهعنوان جانشــین ستاره برزیلياش را آغاز کرده اســت اما کلوپ به کاتاالنها توصیه کرد وقت و انرژيشان را صرف جذب بازیکني که دستشان به او نميرسد، نکنند.

کلوپ پس از پیروزي 3 بر صفر شاگردانش برابر بایرن مونیخ در جام دوســتانه آئودي در آلمان، بــه خبرنگاران گفــت: «ميتوانم درك کنــم که چرا کوتینیو اینقــدر طرفدار دارد اما بارســایيها بهتر اســت که انرژيشان را هدر ندهند.»

کلوپ درباره بازي کوتینیــو برابر بایرن مونیخ هم گفــت: «او کارش را در مرکز آغاز کــرد و بعد به جناح چپ رفت چون در آن منطقه هم خوب بازي ميکند. بنابراین مــن فکر ميکنم که او در هر دو منطقه ميتواند بازي کند چون در ایــن بــازي در هر دوي آنهــا کارش را خوب انجــام داد. او 45 تا 60 دقیقــه بازي خوبي ارائه کرد آن هم در دو پســت متفاوت و این هم جزو توانایيهاي اوست.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.