آمار مثلث نيمار، مسی و سوارس

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

نیمــار به پاری ســنژرمن میرود و به ایــن ترتیب مثلث MSN دیگر وجود نخواهد داشت. این مثلث در اللیگا از سال 2014 تشکیل شد که لوییس سوارس هم به بارسا آمد و در این مدت بسیار مخوف بود. مســی در لیگ بیشــترین گل را در میان این بازیکنان زد و توانست در 105 بازی در سه فصل گذشته، 106 گل بزند.

سوارس در 97 بازی 85 گل به ثمر رساند و نیمار که اغلب در پست بال چپ بازی میکرد، 59 گل در 97 بازی زد. به این ترتیب این سه نفر در 299 مسابقه، با هم 250 گل زدند.

نیمار همچنیــن در زمینه پاس گل هم ضعیفتر از دو بازیکن دیگر عمل کرد و 30 گل ساخت، در حالی که سوارس و مسی، هر کدام 43 گل ساختند.

ایــن بازیکــن برزیلی البتــه 245 فرصت ایجاد کرد که باالتر از ســوارس با 177 موقعیت و پایینتر از مســی با 251 موقعیت است.مســی در هــر 84 دقیقه حضــور در میدان یــک گل زد. این آمار برای ســوارس هر 96 دقیقه و برای نیمار هر 140 دقیقه یک بار بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.