تجديد ديدار تورس و رينا

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

جام دوستانه چهار جانبه آئودي کاپ در مونیخ، بهانهاي شد تا دوستان قدیمي با هم تجدید دیدار کنند.

پیش از بازي دوســتانه تیمهاي اتلتیکو مادرید و ناپولي، فرناندو تورس مهاجم روخي بالنکو و پهپه رینا دروازهبان آبيپوشــان شــهر ناپل که هر دو ســابقه بازي در لیورپول را دارند با جان آختربرگ، مربي دروازهبان لیورپول که برابر بایرن مونیخ به میدان رفت، تجدید دیدار کردند.

آختربرگ ســال 2009 پــس از مدتي طوالني کــه بهعنوان بازیکن و مربــي براي دیگر تیم منطقه مرسيســاید، ترانمیر حضور داشــت، به لیورپوليها پیوســت. او 5 ســال پهپه را تمرین داد و پس از آن به بایرن مونیخ پیوست. تورس هم یک و سال و نیم از دوران حضورش در لیورپول را در کنار آختربرگ سپري کرد. اتلتیکو مادرید با کسب پیروزي 2 بر یک برابــر ناپولي و لیورپول با برد 3 بر صفر برابر بایرن مونیخ به فینال آئودي کاپ رسیدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.