او کابوس مدافعان کناری میشود

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

بدترين كابوس تمام مدافعان كناري رنــگ واقعيت بــه خود ميگيــرد چون ســريعترين مرد كهكشان بعد از سلطه بر دو و ميداني ميخواهد ورزش جديدي را تجربه كند. مدير برنامههاي يوسين بولت ميگويد او آماده است كفشهاي دو را با كفشهاي فوتبال عــوض كند و در حال بررسي پيشنهادها است.

ريكي ســيمز به ديلي اســتار گفت: «يوسين 30 ســاله است و هنوز ميتواند چهار ســال ديگــر بــدود و در المپيك 2020 شــركت كند اما بــه هرچيزي كه ميخواسته رسيده. او يك ميليون فرصت ديگر دارد و آماده است كه فصل جديدي را آغاز كند. هميشه درباره فوتبال صحبت زيادي شــده. اگر از او بپرسيد، ميخواهد فوتبال بازي كند ضمن اينكه ما از چندين باشــگاه پيشنهاد داشــتيم كه براي آنها آزمايــش بدهد. نميخواهم نــام ببرم اما او براي تمرين به دورتموند ميرود چون مدير اجرايي پوما كه دوســت نزديك ما اســت، در هيات مديره بوروسيادورتموند اســت. آيا يك بازيكن 30 ساله ميتواند در بوندسليــگا يا ليگ برتــر بازي كند؟ واقعيت اين است كه تا آنجا فاصله زيادي داريــم. فكر ميكنم اگر 6 يا 9 ماه تمرين كند، ميتواند در ســطح مشخصي بازي كند. به خاطر اينكــه گفتم نميتواند در ليگ قهرمانان بازي كنــد، من را ميزند اما نميدانم واقعا در اين مقطع از زندگي انگيزه كافي دارد كه در يك روز باراني با ذخيرههاي منچستريونايتد يا بايرنمونيخ تمرين كنــد يا نه با اينكه آدم ثروتمندي اســت و زندگــي خيلي خوبــي دارد. در عين حال، مطمئن باشيد او را در فوتبال ميبينيد.»

يك چيز مشخص است: هيچ مدافع كناري دوســت ندارد ماشــين سرعت را بهعنوان بال مقابل خود ببيند.

ايهناچو، مهاجم نيجريهاي در حال آزمايشهاي پزشكي است تا از منچسترسيتي به لستر بپيوندد. او جزو بازيكناني است كه در فهرست مازاد گوارديوال قرار داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.