ماجراي عجيب و غريب خادمپور

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

ســينا خادم پور بازيكني است كه رفتارهاي عجيب و غريبي دارد. بازيكني كه قراردادش را با نفت تهران فسخ كرد تا استقاللی شــود اما نهايتا مجبور شد دوباره به نفت برگــردد. حاال كه كميته تعيين وضعيت فدراسيون فوتبال، حضور اين بازيكن در استقالل را قانوني دانسته اما خادم پــور ميخواهد در نفت تهران توپ بزند.

او در مصاحبهاي گفته: «مالكم اين اســت كه در ليگ هفدهم در فهرســت تيمي قرار داشــته باشم كه بتوانم براي آن بازي كنم. هرچند توانايي بازي براي اســتقالل را هم دارم اما در نفت تهران بيشــتر ميتوانم به ميدان بروم. تاكنون براي حضور در نفــت تهران، صحبتي با عليرضا منصوريان انجــام ندادهام اما در چند جلســهاي كه در تمرينات استقالل شــركت كردم، متوجه شــدم شــرايط ســختي براي حضور در تركيب اين تيم دارم.»

به نظر ميرسد چنين بازيكناني كه از همان ابتداي كار ســاز جدايي كوك كــرده و نميخواهنــد بــراي تيم بازي كنند در ادامه براي استقالل دردسر ساز ميشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.