پاسخ منفی برزای به پيشنهاد درخشان

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

مهاجم فصل پيش استقالل تمايلی به همكاری با نفت تهران ندارد.

بهنام بــرزای كه فصل گذشــته با اعتمــاد عليرضا منصوريان در بازی های اســتقالل در ميدان حاضر شد در اواخر دوره گذشــته ليگ برتر مدعی شــد كه با پيشــنهاد جدی از اروپا مواجه شده و قصد دارد با دريافت رضايتنامهاش از اين تيم جدا شود.

ايــن اقدام برزای موجب شــد تا او از ليســت استقالل خارج شود و با پايان مهلــت قراردادش و پر شــدن ليســت بازيكنان اســتقالل راهی برای بازگشت به جمع آبی پوشــان نداشته باشد و به فكر تيم جديدی برای فصل جديد باشد.

يكی از مشتريان برزای نفت تهران بوده كه او در مذاكره با حميد درخشان اعالم كــرده قصد نــدارد بــه اين تيم بپيوندد و همچنان به دنبال لژيونر شدن اســت. برزای با وجود بازی های خوبی كه برای اســتقالل انجــام داد اما مورد غضب كادرفنی اســتقالل قرار گرفت و منصوريان در پايان فصل روی نام او خط قرمز كشيد. اين اقدام سرمربی استقالل باعث تعجب فوتبالی ها شد اما اين مربی ترجيح داد تا بــرزای برای فصل بعد در استقالل نباشد. در حالی كه اين بازيكن اين روزها بدون تيم اســت اما پيشنهاد درخشــان را برای رفتن بــه نفت قبول نكرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.