توضيح فدراسيون درباره لغو محروميت 3 بازيكن اميد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

همانطور كه ايران ورزشــي نوشته بود حكم محروميت بازيكنان استقالل لغو شد.

در بيانيه فدراســيون فوتبال در اين راستا آمده است: «كميته انضباطي رفتــار باشــگاه اســتقالل را تمرد از تصميمات فدراســيون فوتبال و نقض اهداف فدراســيون تشخيص داده چرا كه مســتندا به بند يك ماده 01و نيز شــق يك بند يك ماده 14 اساسنامه فدراســيون فوتبــال باشــگاهها عضو فدراسيون هستند و بايد از تصميمات اتخاذ شده توســط فدراسيون تبعيت كامل نمايند و با توجه به ماده 3 آيين نامه انضباطي فدراسيون فوتبال و بند 11 پيوســت 8 قوانين نقل و انتقاالت فيفا كه تصميمات فدراســيونها را در زمره قوانين فوتبال قلمداد كرده است و مســتندا بــه تبصره ذيــل ماده 83 آيين نامه انضباطي باشــگاه استقالل را از اســتفاده از بازيكنــان به نامهاي ســيد مجيد حســيني و اميد نورافكن و مهدي قائدي در يك مسابقه رسمي با احتســاب محروميت ناشي از دستور موقت محــروم مينمايــد و همچنين باشــگاه مذكور را بــه پرداخت غرامت و خســارت وارده بر فدراسيون مطابق هزينههــاي كميته تشــريفات محكوم مينمايــد و هــر يــك از بازيكنــان مستنكف كه قطع نظر از موضع باشگاه متبوع خود اقدامي براي مطلع نمودن مقامات تيم ملي به عمل نياوردهاند را توبيخ كتبي مينمايد.»

به اين ترتيــب 3 بازيكن مذكور ميتوانند از اين هفته براي استقالل به ميدان بروند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.