افتخاري:همكاريخوبيبافدراسيونداريم

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

افتخاري با تاج رييس فدراسيون جلسه داشــت و بعد از اين نشست بازيكنان محروم استقالل بخشيده شدند. افتخاري روز گذشته در مورد ماجراي بخشيده شدن اين بازيكنان اينطور توضيح داد:«با توجه به اينكه در حال حاضر اســتقالل بازيكنان بسيار زيادي را در ردههــاي تيمهاي ملــي دارد و هم اكنون 6 بازيكــن اين باشــگاه در اردوي تيمهاي ملي پايه به ســر ميبرند و همــكاري خوبي ميان مديرعامل باشگاه استقالل و رياست فدراسيون فوتبــال وجــود دارد، مقرر گرديــد تعامل و همكاري بيشــتري صورت پذيرد و در آينده شاهد هماهنگي بيشــتر و بهتري براي اعزام بازيكنان اســتقالل به اردوهاي تيمهاي ملي باشيم و مسائلي مانند اتفاق اخير شكل نگيرد. در پايان اين نشست دو طرف تاكيد داشتند، همكاري في ما بين كه باعث رشــد و توسعه تيمهاي ملي و استقالل ميگردد، تداوم داشته باشد.» افتخاري در پايان به انتخاب شدن سه بازيكن اســتقالل در مراسم برترينهاي سال فوتبال ايران اشــاره كرد و گفت: «جا دارد به اميــد ابراهيمي، اميد نورافكن و مهدي قائدي صميمانه تبريك بگويم. براي اين سه بازيكن و همينطور مجموعه بازيكنان استقالل در فصل جاري آرزوي موفقيت و كســب نتايج مطلوب را دارم كــه بدون ترديد با حمايت هواداران و تالشها و زحمات كادرفنــي و بازيكنان اين اتفاق شدني است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.