همه آرزوهای صنعت نفت و فراز

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - وصال روحاني ‪Vesal Rohani‬

آبادان با همه زيبايیها و فرهنگ جالب و مردمان صميمی و البتــه هوای گرمش، طی تاريخ خدمات شــايانی به فوتبال ايران ارائه كرده و حتی بايد متذكر شــد يكی از اولين نقاطی كه سياحان انگليسی شروع به اجرای فوتبال در خاک كشورمان كردند (و همين مساله پايهگذار جا افتادن اين ورزش قديمی اما نوسازی شده در كشورمان شد) همين شهر دوست داشتنی بود.

90 و اندی سال بعد از آن دوران دور، فوتبــال آبادان نه يك موجــود كامال بومی بلكه سرشــار از نيروهای ســاير استانها و حتی خارجیها است و با اينكه بازی كردن چنــد برزيلی در تركيــب صنعت نفت طی سالهای اخير به فراخور اطالق لقب شيرين «آبادان برزيلته» به اين شــهر و تيم صنعت نفت آن يك لقبگذاری صحيح و با مســما نشان میدهد اما در راستای تغيير بسياری از مكانيسمهای فوتبال در كشورمان، آبادان هم كه ســالها تيمهای مختلــف فوتبال كشورمان را تغذيه میكرد، اينك 20 سالی اســت كه از بيرون نفر و مهــره میگيرد و بــه رغم حفــظ بــازی فنــی و تكنيكی و چشــمگيرش ديگر آن شــهری نيست كه سالها فقط بر اســاس فوتبال چشمگير و فنی خودش و به ويژه در قالب صنعت نفت چشمها را مسحور و قلبها را فتح میكرد.

صنعــت نفت اما امســال بيش از هر زمانی و حتی فزونتر از سالهايی كه متهم به پشــت كردن به مهرههای بومی میشد، نفرات «بيرون اســتانی» گرد آورده و تيمی فراهــم كرده كه فقط هويت خوزســتانی و اصالــت آبادانیاش را فريــاد نمیكند بلكه مجهز بــه كارايیها و مهارتها و روشهای مختلف بازی است و از هر گوشهای از كشور گلی را برچيــده و از هر نقطهای طراوت را برای خود برگرفته تا اينكه تبديل به تيمی شده است كه اينك زير نظر فراز كمالوند به ميدان میآيد و از هر خط و نقطه آن امكان و احتمــال تازه و متفاوتی برمیخيزد و زرد و آبیهای خوزســتان فقط به يك روش و ســه چهار بازيكن شاخص تكيه ندارند بلكه تلفيقــی از روشها و رويكردهای مختلف را در دستور كار خود قرار دادهاند.

لشــكر در اختيار كمالونــد كه در هر دو فصل گذشــته از گســترش فوالد تبريز هم تيم مقاومی ســاخته بــود، حاوی انواع نامها و اقســام اســتعدادها است و هر چند سوپراستاری در جمعشان نيست اما تعداد نفرات مفيد آنها حتی از باشــگاههای بزرگ تهرانی هم فراتر میرود و البته بومی بودن كمترين و رعايت نشدهترين شرط عضويت در صنعت نفت امسال بوده است.

عبدا...زاده، اســدی، بغالنی، ســاكی، باتيســتا، ســزار، نيكنفــس، شــادكام، جهانبخش، بهزادی كريمی، پريرا، ساالری و البتــه كرار كه هفته اول باعث شكســت يك بر صفر اســتقالل تهران شــدند، تنها سرمايههای كمالوند در اميدسازترين فصل سرمربيگری وی در ليگ برتر نيستند و شما میتوانيد در ديدارهای بعدی و بر اســاس نيازی كه هر مســابقه برای تيمهای درگير ايجــاد میكنــد، امثال معبــودی، دريس، اسماعيلبيگی، غبيشــاوی و شايد هليچی و ميالد موســوی را هــم در تركيب زرد و آبیهای نفت رويت كنيد. مهم اين اســت كه دستهای فراز برای چيدن تركيب های دلخواهش در زمين باز است و مهمتر اينكه خود او مربی اســت كه كارش را بلد اســت و هر چند شكســت ناپذير نيســت اما اگر قطعات و آجرهای الزم را به دست او بدهيد، عمارتهای قشــنگی خواهد ساخت. بازی امشب (پنجشنبه شب) صنعت نفت با سايپا در تهران در هفته دوم از فصل هفدهم ليگ برتــر عيار واقعی تيم «فراز» و توان حقيقی شــاگردان او را بيش از پيش رو خواهد كرد اما از االن تا پايان فصل میتوان به داشــتن يك تيم سرشــار از شــوق پرواز در آبادان اميدوار بود و خوزستان را كه امسال هم سه نماينده در ليگ برتر دارد، خبرساز يافت و حرفهای رسای اين فوتبال محو نشدنی را از نو شــنيد و لذت برد و البته آرزو كرد كه روزی دوباره سراســر بومی شوند و نمادی كامل از عبارت «آبادان برزيلته» باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.