مطهري: از دست مديران نفت فرار كردم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ارسالن مطهري مهاجم فصل گذشته نفت هنوز بــا هيچ تيمي قــرارداد امضا نكرده اســت. البته او چنــد روز پيش در تمرين تيم سابقش حاضر شد. مطهري در اين باره ميگويد: «من در تمرين تيم نفت حاضر شــدم تا با حميد درخشان درباره طلبهايي كه از اين باشگاه دارم صحبت كنم، البته او به من لطف داشت و گفت كه ما تو را ميخواهيم و خوشــحال ميشويم در كنار ما باشــي اما مــن به او گفتم اگر قرار به ادامه همكاري اســت، مســووالن باشگاه نفت ابتدا پول دو سال قبل و سال گذشــته من را بدهند. آنها برادريشــان را ثابــت كننــد و بعد دربــاره ماندنم در اين تيم صحبت شــود.» او خيلي اميدوار نيست كه باشــگاه مطالباتش را پرداخت كند: «من دو ســال قبل و ســال گذشته پول نصف و نيمهاي از اين باشگاه گرفتم كه اين موضوع خيلــي من را اذيت كرد. قرار شد آقاي درخشان با مديريت باشگاه صحبت كرده و موضــوع من را به گوش آنها برساند اما فكر نميكنم اتفاق خاصي بيفتــد؛ چراكه پيش از اين خودم چندين بــار صحبت كــردم و پيگيــر طلبهايم شــدم اما اتفاقي نيفتاد و اينبار هم فكر نميكنــم اتفاقي بيفتد. در ســال منتهي به جام جهاني هســتيم و من ميخواهم بهتريــن تصميــم را بگيرم. بــا چند تيم صحبت كــردم و به اين تيمهــا گفتهام كــه اجازه دهند ابتدا وضعيتم مشــخص شــود و بعد درباره آينــده صحبت كنم.» او شــايعه حضورش در تيم ليگ يكي را با قيمت باال تكذيــب ميكند: «من براي همه تيمهاي ليگ يكي و حتي دستههاي پايينتر احترام زيادي قايل هســتم اما به هيچ عنوان با من در اين خصوص صحبتي نشــده و اگر هم صحبت شود حتي به آن فكر هم نميكنم. صادقانه ميگويم كه 12 تيم ليگ برتري به من پيشنهاد دادند و به همه آنها گفتهام اجازه دهند ابتدا وضعيتم روشن شود بعد به پيشنهاد آنها فكر كنم، متأسفانه مديران باشگاه نفت كاري با من كردند كه از دست آنها فراري هستم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.