فكري: 2 نگراني مهم دارم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيم نفت مســجد ســليمان با محمود فكري در انديشه صعود به ليگ برتر است. اين مربي هم از روند آمادهسازي تيمش رضايت دارد: «شرايط ما خوب اســت. تمام كارهايي كه براي آمادهســازي تيم بايد انجام ميداديم را به خوبي انجام دادهايم. بازيهاي تداركاتي هم داشــتهايم و براي يك شروع خوب آمادهايم.»

اما كاپيتان ســابق استقالل هنوز ليگ شــروع نشده نگرانيهايي دارد: « فصل گذشــته ليگ يك بســيار خوب و منظم برگزار شــد و بازيها سر موقع انجام شــدند امــا با اين حال من دو نگراني مهــم براي ليگ پيش رو دارم. اول اينكه شــماري از مربياني كه ســالم كار ميكنند و باشــگاههايي كه سالمت هستند از سازمان ليگ و مســووالن داوري فدراسيون فوتبــال انتظــار دارند كه نظارت بيشــتري بر روي امر داوري انجام شــود. به هر حال داوران هم انسان هستند و اشــتباه ميكنند اما نبايد بــا توجه به فضاي موجــود در جامعه و فوتبال اشــتباهات داوري به گونهاي صورت بگيرد كه ذهنيتها را به ســمت مسائل ديگر پيش ببرد. اين مسائل آزاردهنده است. نگراني دوم من در مورد حرف و حديثهايي است كه در هفته آخر فصل گذشــته ليگ دسته اول، مطرح شد. اميدوارم نظارت بيشتري در مورد اين مســائل هم انجام شــود و تيمها مطمئن باشند كه صعود و سقوطشان فقط در حيطه مســائل فني و مستطيل سبز رقم ميخورد و مسائل غيرفني هيچ دخالتي در تعيين نتايج ندارد. اميدوارم مســووالن فدراسيون و سازمان ليگ در اين امر هم نظارت بيشتر و دقيقتري داشته باشند تا شاهد برگزاري ليگي منظم و پويا باشيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.