ربيعي: هدف مان ليگ برتر است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيم بادران در فصل نقل و انتقاالت ضمن حفظ نفرات اصلياش بازيكنان خوبي را هم به خدمت گرفته اســت. محمد ربيعي ســرمربي تيم از شرايط تيمش رضايت دارد. او ميگويد: «امسال توانستيم حدود 70 درصد از نفرات سال گذشته را حفظ و چند مهره ديگر جذب كنيم تا بتوانيم شروعي خوب در ليگ دسته اول داشته باشيم. من به ثبات تيمي اهميت خاصي ميدهم و باتوجه به زماني كه داشتيم كار بدنسازي مان را انجام داده و به مرور كارهاي تاكتيكي پرداختيم و با ثباتي كه در تيم وجود داشــت شرايط خوبي را براي شــروع مســابقات به وجود آورديم. با توجه به اينكه اسكلت فصل گذشته را حفظ كرديم تنها چنــد بازيكن مورد نيازمان را جذب كرديم و فكر ميكنم تيم موفقي در ليگ دســته اول داشــته باشيم. اميدوارم با همت مسووالن و بازيكنــان بتوانيم در پايان فصل به ليگ برتر صعــود كرده و به آرزويي كه داريم، برسيم.» شايد به همين دليل آنها از االن به قهرماني و صعود به ليگ برتــر فكر ميكنند: « هدفگذاري ما قهرماني در ليگ يك و حضور در ليگ برتر است، ما تالش ميكنيم تا با ارائه بازيهاي خوب به اين مهم دست پيدا كنيم. سختي كار در ليگ دسته اول به مراتب بيشتر از ليگ برتر است، چون در ليگ برتر تيمها به ســه دسته تقسيم ميشوند، آنها كه به دنبال قهرماني هستند، گروه دوم تيمهايي كه در ميانه جدول جا خوش ميكنند و در پايان آنها كه به دنبال فرار از ســقوط به دســته پايينتر هســتند.» او با اشاره به ناپاكيهايي كه در فوتبال شنيده ميشود اين طور ميگويد: «هميشه حرف و حديث در ليگ يك وجود داشــته اما اعتقاد دارم، ناپاكي همه جا هســت و تنهــا بــه فوتبال اختصاص ندارد. اگرچه ما هم در اين ســالها كه در ليگ يك حضور داريم ميشــنويم اما اعتقاد دارم دستگاههاي نظارتي، فدارسيون فوتبال و ســازمان ليگ ميتوانند نظارت خوبي بر بازيهاي ليگ دسته اول داشــته باشند تا حتي اگر قرار است كوچكترين اتفاقي بيفتد آنها جلوي اين اتفاقات بد را بگيرند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.