حفيظي : اگر شنزن در ليگ ايران حضور داشت كانديدای سقوط بود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بازيكن تيم فوتسال شنزن چين معتقد است اگر اين تيم در ليگ برتر ايران شركت ميكرد، گزينه اصلي سقوط به ليگ دسته اول محسوب ميشد.

پيمــان حفيظي ميگويــد: «معتقدم اگر تيم شــنزن در ليگ برتر ايران شركت ميكرد، گزينه اول ســقوط به ليگ دسته اول بــود. در جام باشــگاههاي آســيا، دو تيــم مدعي يعني شــرايكر اوزاكاي ژاپن و گيتيپســند با ما همگروه بودند كه ادعاي قهرماني داشــتند. برنامههايي براي مصاف با نماينده ژاپن داشتيم كه متأسفانه به در بســته خورد.» او ميخواهد در فصل پاييز دوبــاره به چين برگــردد: «صحبتهايي با مسووالن باشــگاه داشتيم چون ليگ چين از آذرماه آغاز ميشــود، به احتمال زياد در ليــگ ايران بازي ميكنم و ســپس به تيم چيني ملحق ميشــوم. من چند پيشنهاد داخلي دارم كه بايد آنها را بررسي كنم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.