دپارتمانی که رییس ندارد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

همه آنچــه را که باید میشــنیدیم، حســن کامرانیفر پیش از رفتنش به زبان آورد.

هر چند اگر در ســکوت خداحافظی کرده بود، با یادآوری آنچه بر ســر روسای پیشین دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال آمد، درمییافتیم که در کمیته داوران چه میگذرد.

کامرانیفــر اما دفاعیــهاش را پیش از رفتن به زبــان آورد و منتظر حرفهای رییــس همیشــه ناراضی کمیتــه داوران فدراسیون نماند.

او اســتعفایش را همیــن دو روز پیش نوشــت و در توجیه آن گفت: «آقای اصفهانیان دیگر در شــورا نیست و وقتش آزاد شــده و میخواهد کارهای داوری را خودش انجام دهد.

طبــق آییننامــه، چیدمــان را باید دپارتمــان داوران انجام بدهــد و آن را به تائید کمیتــه داوران برســاند که در این ماهها، مــا ایــن کار را در دپارتمان انجام دادیم امــا گویا رئیــس کمیتــه داوران میخواهد خودش چیدمــان داوران را به عهده بگیرد.

االن او تمــام کارهــای دپارتمان را شخصا انجام میدهد و نامهنگاریها هم با امضای او انجام میشود.»

حســن کامرانیفر اگر چــه پیش از امضــای حکم برکنــاریاش اســتعفا داد امــا ســومین نفری اســت که بــه خاطر دخالتهای رییس کمیته داوران از ریاست دپارتمان داوری فدراســیون فوتبال کنار رفته است.

اصفهانیــان کــه به عنــوان رییس کمیته داوران فعالیتهای دپارتمان را زیر نظر دارد، پیش از این حســین عسگری و مسعود عنایت را از ریاست دپارتمان برکنار کرده بود.

او کال رابطه خوبی با روسای دپارتمان ندارد و بیشــترین اختالف را با عســگری داشــت که حتی کلید اتاق دپارتمان را از او گرفت.

حاال همــان اختالفهــای قبلی را فریــدون اصفهانیان بــا کامرانیفر تجربه میکنــد و اتفاق مشــترکی کــه در همه ســالهای ریاســت او در کمیتــه داوران فدراســیون تکــرار شــده، وتــو کــردن انتخابهای دپارتمان است. جمعه ،96/5/13 هفتــه دوم هفدهمین دوره لیگ برتر، ورزشگاه فوالدشهر، ساعت: 20:30 داور: شاهو اصالني کمكها: فرزاد بهرامي، رضا قیم

ناراحتــی کامرانیفر هم دقیقا همین اســت که چرا انتخابهایش وتو میشوند؛ چــه داوران انتخابیاش بــرای حضور در کالسهای آمــوزش داوری و چه داورانی که برای قضاوت بازیهای لیگ برتر و لیگ یک انتخاب میکرد.

مثل حســین عســگری و مســعود عنایت، حســن کامرانیفر هــم به خاطر اختالف با رییس کمیته داوران از دپارتمان کنار رفت و بایــد ببینیم چهارمین رییس دپارتمــان داوری در روزهایی که فریدون اصفهانیان ریاست کمیته داوران فدراسیون جمعه ،96/5/13 هفتــه دوم هفدهمین دوره لیگ برتر، ورزشگاه تختي، ساعت: 21 داور: روحا... شریفي کمكها: حسن یوسفي، محمد عطایي فوتبال را بر عهده دارد، چه کســی خواهد بود.

اگر به خود اصفهانیان باشد، ترجیح میدهد کســی بیاید که از او حرفشنوی داشــته باشد اما بدشانســیاش این است که رییــس دپارتمــان داوری را دبیرکل فدراسیون باید انتخاب کند.

در ایــن یکــی دو روز هــم اگر چه نامی را برای جانشــینی کامرانیفر کاندید نکردهاند اما این دلیل نمیشــود که آقای رییس دست از تالش برای گزینش یکی از معتمدان خود بردارد.

کسی چه میداند؛ شاید همانطور که شایعه شده، او با سپردن دپارتمان به یک دبیر، انتخــاب رییس جدید را که خودش نمیتواند دخالتی در آن داشــته باشد، به تاخیر بیندازد.

اصفهانیــان که حتی همشــهریانش برای ماندن در شــورای شهر زنجان به او رای ندادند، حاال بار و بنهاش را جمع کرده و چند وقت دیگر خانه و زندگی خود را هم بــه تهران منتقل میکند تا با خیال راحت فعالیــت کمیته و دپارتمــان داوری را در کنترل درآورد. هفته دوم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.