گردان: از مسووالن سپاهان دلخور نيستم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

پنجشنبه 12 مرداد 96 تراکتورسازی تبریز- پرسپولیس، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز، ساعت 1۹:30 سپیدرود رشت- سیاهجامگان مشهد، ورزشگاه عضدی رشت، ساعت 21 فوالد خوزستان- نفت تهران، ورزشگاه غدیر اهواز، ساعت 20:4۵ سایپا- صنعتنفت آبادان، ورزشگاه پاس قوامین تهران، ساعت 20:30

جمعه 13 مرداد 96 پارس جنوبی جم- پیکان، ساعت و ورزشگاه متعاقبا اعالم میشود. ذوبآهن اصفهان- گسترش فوالد تبریز، ورزشگاه فوالد شهر، ساعت 20:30 پدیده مشهد- سپاهان اصفهان، ورزشگاه ثامناالئمه(ع) مشهد، ساعت ۹1. استقالل- استقالل خوزستان، ورزشگاه آزادی تهران، ساعت 21 هفته سوم

پنجشنبه 19 مرداد 96 نفت تهران- پرسپولیس، ورزشگاه تختی تهران، ساعت 20:4۵ استقالل خوزستان- سایپا، ورزشگاه غدیر اهواز، ساعت 20:30 گسترش فوالد تبریز- سپیدرود رشت، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز، ساعت ۵4:۹1

جمعه 20 مرداد 96 سیاهجامگان مشهد- فوالد خوزستان، ورزشگاه متعاقبا اعالم میشود، ساعت 20:30 پیکان- ذوبآهن اصفهان، ورزشگاه شهدای شهرقدس، ساعت 20:30 صنعتنفت آبادان- پدیده مشهد، ورزشگاه تختی آبادان، ساعت 20:30 سپاهان اصفهان- پارس جنوبی جم، ورزشگاه نقشجهان اصفهان، ساعت 20:30 استقالل- تراکتورسازی تبریز، ورزشگاه آزادی تهران، ساعت 20:4۵ هفته چهارم چهارشنبه 25 مرداد 96 پرسپولیس- سیاهجامگان مشهد، ورزشگاه آزادی تهران، ساعت 20:4۵

پنجشنبه 26 مرداد 96 سایپا- استقالل، ورزشگاه تختی تهران، ساعت 20:4۵ تراکتورسازی تبریز- نفت تهران- ورزشگاه یادگارامام (ره) تبریز، ساعت ۵4:۹1 ذوبآهن اصفهان- سپاهان، ورزشگاه فوالدشهر اصفهان، ساعت 20:1۵

جمعه 27 مرداد69 فوالد خوزستان- گسترش فوالد تبریز، ورزشگاه غدیر اهواز، ساعت 20:30 پدیده مشهد- استقالل خوزستان، ساعت و ورزشگاه متعاقبا اعالم میشود. سپیدرود رشت- پیکان تهران، ساعت و ورزشگاه متعاقبا اعالم میشود. پارس جنوبی جم- صنعتنفت آبادان، ساعت و ورزشگاه متعاقبا اعالم میشود. هفته پنجم

سهشنبه 31 مرداد 96 استقالل- پدیده مشهد، ورزشگاه آزادی تهران، ساعت 20:30 سایپا- تراکتورسازی تبریز، ورزشگاه پاس قوامین تهران، ساعت 20:1۵ صنعتنفت آبادان- ذوبآهن اصفهان، ورزشگاه تختی آبادان، ساعت 20:30 استقالل خوزستان- پارس جنوبی جم، ورزشگاه غدیر اهواز، ساعت 20:1۵ پیکان- فوالد خوزستان، ورزشگاه شهدای شهر قدس، ساعت 20:1۵ سیاهجامگان مشهد- نفت تهران، ساعت و ورزشگاه متعاقبا اعالم میشود. سپاهان- سپیدرود رشت، ورزشگاه نقشجهان اصفهان- ساعت 20:1۵ گسترش فوالد تبریز- پرسپولیس، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز، (روز و ساعت این بازی به علت حضور پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا متعاقبا اعالم میشود) *دیدار تیمهایی که بازیکنانشان در اردوی تیم ملی حضور ندارند در روزهای پنجشنبه و جمعه دوم و سوم شهریور69 برگزار میشود هفته ششم

شــهاب گردان دروازهبان پدیده مشهد معتقد است تیمش کار سختي مقابل سپاهان در هفته دوم لیگ برتر دارد.

گردان که براي بازي مقابل تیم سابقش آماده ميشود و انگیزه باالیي دارد، درباره شــرایط پدیــده قبل از بازي با ســپاهان ميگوید: «شرایط خوبــي داریم. بعد از بــازي با پیکان تمرینات منظمي را ســپري کردیم و آماده مصاف با ســپاهان هســتیم. امیدوارم بتوانیم با دســت پر از این بازي خانگــي خارج شــویم. تیم ما امســال خریدهاي خوبي داشــته و بازیکنان باتجربــهاي را جذب کرده. هدف ما در ســال جاري قرار گرفتن در باالي جدول است و صرفا دوست نداریم در لیگ برتر یک شرکتکننده باشیم. با این شرایط میل به پیروزي در تیم ما بیشــتر شــده و انشاءا... بتوانیــم روزهــاي خوبي را ســپري کنیــم.» دروازهبــان پدیــده درباره تقابل با تیم ســابقش ادامه ميدهد: «واقعیت این است که سپاهان لیگ را خوب شــروع کرده و اگرچه نتیجه خوبــي نگرفته اما فوتبــال خوبي را به نمایش گذاشــتند. قطعا سپاهان بهعنوان مدعي قهرمانــي لیگ برتر بــراي برد پا به زمین ميگذارد اما ما هم هدفمان کسب نتیجهاي مطلوب است و انشاءا... بتوانیم روز خوبي را رقم بزنیم.»

گــردان دربــاره روابطــش بــا مســووالن ســپاهان هــم توضیــح ميدهــد: «هرچــه بوده، گذشــته اســت. مربي وقت ســپاهان به من اعتقاد نداشــت و با خیر و خوشــي جدا شــدم. االن هم دلخوري وجود ندارد و اعتقادم بر این اســت فوتبال حرفهاي همین است. حتي مطالبات ماليام را هم بــه طور کامل دریافت کردم و همه چیز در کمال دوستي و آرامش بود.»

پنجشنبه 23 شهریور 96 نفت تهران- گسترش فوالد تبریز، ورزشگاه تختی تهران، ساعت ۵4:۹1 فوالد خوزستان- سپاهان، ورزشگاه غدیر اهواز، ساعت 20:00 سپیدرود رشت- صنعتنفت آبادان، ورزشگاه سردار جنگل رشت، ساعت۵4:۸1

جمعه 24 شهریور 96 پارس جنوبی جم - استقالل تهران، ورزشگاه تختی جم بوشهر، ساعت 20:00 تراکتورسازی- سیاهجامگان مشهد، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز، ساعت 1۹:00 ذوبآهن اصفهان- استقالل خوزستان، ورزشگاه فوالد شهر اصفهان، ساعت ۵4:۹1 پدیده مشهد - سایپا، ساعت و ورزشگاه متعاقبا اعالم میشود.

یکشنبه 26 شهریور 96 پرسپولیس- پیکان تهران، ورزشگاه آزادی تهران، ساعت 20:00

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.