جاللي: بازيكن خارجي نپذيرفت با پيكان تمرين كند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مجید جاللي ســرمربي پیکان که نسبت به میزباني جم در لیگ برتر معترض بود، باالخره رضایت داد تیمش به این شــهر جنوبي برود تا آماده بازي با پارس شــود. جاللي درباره شرایط پیکان پیش از بازي بــا پارس جنوبي جم ميگوید: «هفتــه اول بازي خوبی انجام دادیم و امیدوارکننده ظاهر شدیم. تیم پارس هم با نتیجهاي که هفته گذشته به دست آورد نشــان داد تیم قدرتمندي است و حتما کار سختي در پیش خواهیم داشــت. ما داریم خودمان را کامال براي این بازي آماده ميکنیم.» ســرمربي پیکان درباره مشــکالتي که براي اسکان پیکان در شــهر جم پیش آمده بود، توضیــح ميدهد: «تمام موضوع این بود که ما همانجایي که بازي داریم، اســکان داشــته باشیم. نميخواهیم قبل از بازي از هتل تا ورزشــگاه یک ساعت در مسیر باشیم. یک روز بعد از قرعهکشــي لیگ از سرپرست تیم خواستم میهمانسراي نزدیک به ورزشــگاه شهر جم را براي ما رزرو کند. مــا اقدام به ایــن کار کردیم ولي شــنبه این هفتــه خبر دادنــد نميتوانیم در این میهمانسرا باشــیم. حتي به من گفته شد این میهمانسرا شــرایط متوسطي دارد که من هم اعالم کردم مشــکلي نیست و فقط نزدیک ورزشــگاه باشــد. در نهایت همین محل براي اســکان ما فراهم شد.» جاللي در رابطــه با جذب بازیکن خارجي و اینکه آیا توانســته بازیکني را جانشین «گادوین منشــا» کند، ميگویــد: «در حال حاضر بازیکنــان خوبي مثل مرتضي آقاخان، مهدي مومني، ســعید صادقي و عاشــوري را داریم که عملکردشان رضایتبخش است. حتي دو، سه بازیکــن جوان دیگر هــم داریم که ميتوانیم با آنها به دل مســابقات برویم. شــاید به یکي، دو نفر دیگر نیاز داشته باشیم ولي تا این لحظه هنوز بازیکن خارجي جذب نکردهایم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.