رجبزاده: تابع تصميم قلعهنويي هستم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مهدي رجبزاده کاپیتان ذوبآهن معتقد است این تیم در بازي برابر گســترش فوالد کار ســختي در پیش خواهد داشت. رجبزاده دربــاره بازي با گســترش فوالد در هفته دوم توضیــح ميدهد: «آنها شکســت ســنگیني در هفته اول خوردند و همین موضــوع کار ما را ســخت ميکند. طبیعتا گسترش فوالد انگیزه زیادي دارد تا آن باخت را جبران و خودش را ثابت کند. با این حال ما میزبان هســتیم و قطعا بایــد در اصفهان برنده از زمین بیرون بیاییــم.» مهدي رجبزاده که در بازي اول بهعنوان بازیکن نیمکتنشــین وارد بازي شــد، در مورد شــرایط خودش ميگوید: «وضعیت من خوب اســت و مشکلي ندارم. من همیشــه تابع تصمیم کادر فني هستم و هر وقت قلعهنویي صالح بداند، بازي خواهم کرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.