مهاجم برزيلي استقالل خوزستان نميرسد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مسووالن باشگاه اســتقالل خوزستان تالش زیادي کردند تا مجوز بازي کالودیر مارینــي جونیــور مهاجم برزیلــي خود را بــراي بازي مقابل اســتقالل دریافت کنند امــا موفق به انجام این کار نشــدند. با این شــرایط استقالل خوزستان براي بازي فردا نميتواند از مهاجم برزیلي خود اســتفاده کنــد و به این ترتیب عبدا... ویســي مانند بازي مقابل تراکتورسازي با کمبود بازیکن در خط حمله مواجه خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.