ساركوزي: پاستوره يعني استعداد

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

کساني که نیکوال سارکوزي را هنگام فعالیت سیاسياش در ورزشگاه پارك دپرنــس ميدیدند، تصــور ميکردند که این حرکــت تبلیغاتي و با هدف اســتفاده از محبوبیت فوتبال است، ولي رییسجمهوري سابق فرانسه یك هــوادار قدیمي این تیم اســت و این روزها که از سیاســت کنار رفته هم بازيها را معموال از جایگاه تماشا ميکند. او در مصاحبــه جدیدش درباره فوتبال گفته که بازیکن مورد عالقهاش در پاري ســن ژرمن خاویر پاســتوره است و تفســیري که از عملکرد هافبك آرژانتیني ميدهد، نشان از تسلطش به فوتبال و توجهش به جزییات دارد. پاســتوره از زمان انتقال به پاریس در ســال ‪16 ،2011‬ بار مصدوم شده و عملکرد پرنوســاني داشته، با این حال سارکوزي شیفته استعداد و تکنیك اوست و ميگوید: «درست است که او بازيهاي زیادي را از دست داده، ولي یك هنرمند است. اگر فکر ميکنید که پاستوره باید قدرت بدني متوییدي را داشته باشد، در اشتباهید. این غیرممکن است.» ســارکوزي که از دهه 70 هوادار پاریس اســت و حتي شایعه ریاستش بر این باشــگاه بود، اضافه ميکند: «موضوع این نیست که چرا من پاستوره را دوســت دارم. بهتر است بپرسید چطور ميشود پاستوره را دوست نداشت؟ در دنیا بازیکني مثل او وجود ندارد. من نميتوانم براي بازي او ســبکي نام ببــرم، چون حرکاتش غیرقابل پیشبیني اســت و هر بار که به توپ ضربه ميزند، اتفاقي ميافتد. بزرگترین ویژگي او هوش بازياش اســت. او زودتر از دیگران ميبیند. همه از پاي او صحبت ميکنند، ولي اشاره من به چشم و مغز اوست. دومین ویژگي او این است که چیزي را که ميبیند، ميتواند اجرا کند. او بازیکني نیســت که بالفاصله به دنبال عبور از یار مستقیمش باشــد. او بازیکني اســت که بدون نگاه ميتواند خطوط را قطع کند و این فقط مختص اوســت. او بازیکن دریبلزني مثل امباپه و گلزني مثل کاواني نیست و حتي سانترهاي ديماریا را هم ندارد، او پاستوره است. پاسهاي او حکم دینامیتي را دارد که خطوط حریف را منفجر ميکند.» او در واکنش به کســاني که معتقدند از غیبتهاي زیاد پاســتوره عصبي شدهاند، ميگوید: «شما نميتوانید دوستداشتني باشید و همزمان کساني به شــما معترض نباشند. این دو همراه هم هســتند. باید همه اینها را به پاستوره بخشــید، چون وقتي که نیست جاي خالياش احساس ميشود و وقتي هست بازياش لذتبخش اســت. من هوادار پاریسي نميشناسم که خاویر را دوست نداشته باشد. حتي کساني که او را دوست ندارند به خاطر این است که بابت کمتر بازي کردنش متاسف هستند.» سارکوزي در پایان گفت: «پاستوره یك استعداد نیست. او استعداد را معنا ميکند. اگر او بتواند یــك فصل کامل بازي کند، کمك بزرگي براي پاري سن ژرمن خواهد بود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.